Vrnite Malo ložo Pretorski palači in občanom

JAVNI POZIV MESTNI OBČINI KOPER IN OBČINSKIM SVETNIKOM MOK


Informacija, da bo Mala loža pod zunanjim stopniščem Pretorske palače na Titovem trgu prodana na dražbi, je vzbudila zelo veliko pozornost, zaskrbljenost in upravičeno zgražanje javnosti. Gibanje Skupaj se pridružuje številnim izraženim pobudam občanov, državljanov in strokovnjakov ter s somišljeniki Mestno občino Koper poziva:


Vrnite Malo ložo Pretorski palači in občanom!

Strokovnjaki, občani, država, tuji obiskovalci, poznavalci in ljubitelji zgodovine ter kulture, skratka vsi smo si edini, da je Pretorska palača najpomembnejša profana arhitektura v mestu, z izjemno arhitekturno zgodovino od 13. do 17. stoletja. Prav tako, da Osrednji mestni trg, nekoč Platea comunis, kasneje Stolni in danes Titov trg obkrožajo najpomembnejše mestne stavbe z bogato zgodovino, izjemnim pomenom in enkratnim izgledom. Zato je nerazumljivo, da je Mestna občina Koper del Pretorske palače pred leti prodala, tako da ta že enajst let ni v funkciji občanov in javnega interesa. Po dostopni dokumentaciji sodeč, je šlo za nepregledno prodajo in se pravzaprav ves ta čas dogajajo nenavadni posli s prodajami, stečaji, hipotekami, prehajanji objekta(ov) iz enega v drugo lastništvo. Ker ob prodaji še ni bil narejen delilni načrt Hiše Galli in Pretorske palače, je obstajalo ali celo še obstaja resno tveganje, da je v nevarnosti kar tretjina Pretorske palače (njeno levo krilo, ki stoji na isti parcelni številki kot Mala loža). Ta pa je javno dobro in za njeno obnovo je bilo vloženega skoraj 3,4 milijona evrov javnega denarja.

 


Podpisniki zato podajamo naslednje pobude in zahteve:

1. Vodstvo Mestne občine Koper naj naredi vse, da Mala Loža ne bo prodana na dražbi zasebniku in lastninska ter arhitekturna celovitost Pretorske palače ne bo ogrožena. Glede na to, da ima Pretorska palača tako lokalni kot državni pomen, ima občina tudi na tej podlagi predkupno pravico za nakup Male lože, ki naj jo na prihajajoči dražbi, kolikor narok sodišča za dražbo ne bo preklican, uveljavi;


2. V skladu z zakonom o informacijah javnega značaja zahtevamo skenirane kopije naslednjih dokumentov:
o prve pogodbe med prodajalcem MOK in kupcem Moto Trade d.o.o. iz leta 2005 z vsemi pripadajočimi dokumenti;
o Sklepa občinskega sveta iz leta 2005 o prodaji parcele št. 1382 k.o. Koper in celotno gradivo, ki je bilo podlaga za sprejem sklepa občinskega sveta;
o Načrta etažne delitve za Hišo Galli, z natančno opredelitvijo, kdaj je bil izdelan in sprejet s strani etažnih lastnikov, kako je bil usklajen z dejanskim stanjem v času nastanka in kako se je spreminjal do danes;
o uskladitvene pogodbe med MOK in MTN Inženiring v stečaju za del stavbe z znakom 2605-2105-1 k.o. Koper (temelj za zahtevo je v prilogi).


3. Vodstvo občine naj občanom celovito pojasni 11-letno dogajanje oziroma prenos lastninske pravice na Mali loži in z njo integralnega dela Pretorske palače na temelju sprejetih sklepov občinskega sveta ter izrecno obrazloži, ali je bila Mestna občina Koper s prenosom lastninske pravice seznanjena in zaprošena za izdajo potrdila o neuveljavljanju predkupne pravice ter čemu pri prenosih lastninske pravice občina ni uveljavila predkupne pravice.


Obrazložitev:

Nekdanja "Lobia vetus", danes znana kot Mala loža, je bila zgrajena leta 1269 in je sestavni del arhitektonskega kompleksa koprske Pretorske palače. Po mnenju stroke je ena najstarejših lož v beneškem svetu, verjetno najstarejša od znanih. Služila je predvsem za zborovanje mestne skupščine (arengo) pa tudi za razglašanje sklepov, imen zakupnikov davkov ter mestnih uradnikov, ki so morali skrbeti za prehrano prebivalstva. To je bil čas, ko so na osrednjem mestnem prostoru začele rasti javne zgradbe, značilne za avtonomno mestno življenje: »potestas Iustinopolis« in »potestas Marchionis«, ki sta tvorili osnovo za kasnejšo Pretorsko palačo, romanski obrambni in opazovalni stolp, ki je šele pod Benečani dobil svojo liturgijsko funkcijo, in troladijska romanska bazilika, ki je predhodnica današnje koprske stolnice.

V novejšem času je bila Pretorska palača dolga leta zanemarjena, potem pa so se okoli leta 1990 končno le začele konservatorske študije in aktivnosti za njeno prenovo, ki se je končala leta 2001. V obnovo je bilo vloženih skoraj 3,4 milijona evrov občinskega, evropskega in državnega denarja.

A že dve leti kasneje (18. 12. 2003) je bil objekt na Titovem trgu in Čevljarski ulici, znan kot Hiša Galli, uvrščen na seznam nepremičnin za prodajo zaradi realizacije proračuna pod parcelnima številkama 1381 in 1382, k.o. Koper. Maja 2005 je občinski svet sprejel poseben sklep o prodaji, vendar se številki parcel nista ujemali s tistimi iz leta 2003, prav tako sploh ni bil narejen delilni načrt. Zato je zelo pomembno, da občina predstavi prvo kupoprodajno pogodbo in tudi vse ostale dokumente.

Menimo namreč, da je bilaprodaja Male lože ob hiši Galli zasebniku pred enajstimi leti velika napaka, saj gre za izjemen in neprecenljiv objekt, ki je spričo svoje starosti, zgodovine in pomena izjemen kulturni spomenik srednjeveškega Kopra. Kot ugotavljajo strokovnjaki in kakor je zapisano na več mestih, pri nas in v tujini, je Mala loža najstarejša loža na področju beneške arhitekture.

Nerazumljivo in nesprejemljivo je, da ostane ta pomemben mestni prostor v domeni zasebnih kupo-prodajnih razmerij in da občina in občani na njegovo usodo nimamo nikakršnega vpliva.

Verjamemo, da se bosta MOK in župan gospod Boris Popovič z vso potrebno odgovornostjo opredelila do pobude za vrnitev Male lože kot kulturnega spomenika in javnega dobra vsem Koprčanom in Koprčankam, obiskovalcem in gostom. Zato predlagamo, da MOK uveljavi predkupno pravico in davkoplačevalski denar nameni za nakup objekta na dražbi.

Mala loža se nahaja v samem osrčju starega mestnega jedra in v duhu njenega izvirnega javnega namena lahko tudi danes služi javnim prireditvam in druženju občanov. Kot kulturni spomenik mora biti primerno interpretirana s stalno postavitvijo (razstavo) o zgodovini in pomenu lože, za katero naj poskrbita Pokrajinski muzej in Zavod za varstvo kulturne dediščine. Kot najstarejša beneška loža na svetu lahko Mala loža postane ena glavnih zanimivosti tudi za turistične goste. Loža ponuja tudi možnost manjših, butičnih prireditev (glasbenih, literarnih, likovnih, kulinaričnih, pa tudi okroglih miz, razstav … ). Upravljanje njene kulturne oživitve bi občina lahko prepustila Pokrajinskemu muzeju, mestnim društvom in ustanovam, ki se ukvarjajo s kulturno in turistično oživitvijo Kopra.

Pričakujemo, da bo vodstvo Mestne občine Koper na navedene zahteve odgovorilo do 30. avgusta in zagotovilo, da Mala loža kot del Pretorske palače ponovno pridobi mesto, ki ji kot neprecenljivemu kulturno-zgodovinskemu objektu pripada.


Koper, 21. avgusta 2017

Search