Olga Franca z opozicijskimi svetniki zahteva revizijo nakupa gradu Glem v Kopru

Mestna svetnica SLS v Mestni občini Koper Olga Franca je skupaj z opozicijskimi svetniki pri Računskem sodišči RS, Ministrstvu za javno upravo RS in Uradu RS za nadzor proračuna Ministrstva za finance RS urgirala za začetek postopka revizije nakupa objekta grad Glem s strani Mestne občine Koper.

Kot opozarja Franca, je videti, da gre pri tem nakupu bolj za osebno željo koprskega župana in bi lahko in morala biti proračunska sredstva porabljena za bolj koristne naložbe kot je precenjen protokolarni prostor. Svetniki so župana prijavili zaradi suma zlorabe položaja in oškodovanja proračuna.

Pismo, poslano na omenjene tri institucije, podajamo v nadaljevanju v celoti.

***

Koper, 21.2.2017

 

Zadeva: Zahteva za začetek revizijskega postopka nakupa objekta »Grad Glem« s strani Mestne občine Koper

 

Spoštovani,

Iz medijskih objav sem kot občinska svetnica izvedela, da je MO Koper na javni dražbi kupila objekt »Grad Glem« v vasici Glem pri Kopru za 550.000 evrov. Prosim vas, da v skladu z vašimi pristojnostmi čim prej (urgentno) začnete z revizijskim postopkom in preverite zakonitost tega posla občinskega proračuna in pri tem še upoštevate naslednja dejstva:

Sklep o letnem načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem MO Koper za leto 2017, ki ga je občinski svet sprejel decembra 2016, v nobeni od postavk oziroma stroškovnih mest ni predvidel tega posla (nakupa). Župan zato ne more zgolj s sklepom samovoljno odločati o porabi tako velike vsote denarja.
Edini člen, ki opredeljuje županovo samostojno ravnanje pri razpolaganju s premoženjem, je namreč 32. člen, ki županu omogoča, da sklepa pogodbe o nakupu ali prodaji občinskega premoženja do vrednosti 20.000 evrov. Nad to vrednostjo pa mora o poslu razpravljati in dati soglasje občinski svet.
Svetniki o potrebi za tako investicijo nismo razpravljali, se seznanili s potrebo za nakup ali/in predvidenim programom, ki naj bi se v njem dogajal. Taka razprava je nujna sploh v primeru, ko gre za »protokolarni objekt«. Občinski svet bi moral o prerazporeditvi 550.000 evrov sprejeti rebalans proračuna ali najmanj dopolnitev Sklepa o letnem načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem. Po statutu in poslovniku bi lahko tako, »nujno« sejo župan sklical v treh dneh, pa je ni. Potrjevanje takih samovoljnih odločitev s sklepi občinskega sveta »za nazaj« ne odvezuje odgovornih oseb pred odgovornostjo za storjene kršitve oziroma prekrške. V Kopru je namreč tako »odvezovanje odgovornosti« za nazaj že skoraj ustavljena praksa.
Računsko sodišče naj ugotovi, da je tak posel po veljavni zakonodaji nedopusten in ga občina ne sme izpeljati brez upoštevanja zakonov in občinskih predpisov. V primeru, da se posel realizira, bodo lahko za občinski proračun nastale hude posledice, saj bodo nekateri, že sprejeti programi, nedvomno okrnjeni oziroma izpeljani v manjšem obsegu.
Iz pojasnila vodstva občine na občinskem portalu eKoper.si izhaja, da je župan že večkrat od leta 2008 sklepal take posle brez soglasja občinskega sveta. Zato pričakujem, da bo Računsko sodišče opravilo revizijo vseh tovrstnih poslov (katerih vrednost presega 20.000 evrov) od leta 2008.

Računsko sodišče naj ugotovi, če je v tem poslu šlo za samovoljno ravnanja župana oziroma odgovornih oseb, če je bila pri tem kršena zakonodaja, ki ureja proces odločanja in poslovanja občin. Pričakujem tudi, da bo Računsko sodišče RS v primeru, da ugotovi morebitne kršitve, sprožilo ustrezne postopke pri organih pregona.

S spoštovanjem

Polka Bošković, samostojna svetnica v svetu MO Koper

Olga Franca, svetnica SLS

Svetniška skupila ZL : Maja Tašner Vatovec, Tomaž Slavec, Marko Kocjančič

Search