Zahteva za preklic Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki

Občinski svet je na redni seji 30. 11. 2017 sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki. V 1. členu tega odloka je bila predlagana dopolnitev 9. člena z novim tretjim odstavkom, ki se glasi: »(3) V okvir javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov je vključena tudi dejavnost rednega vzdrževanja odlagališča nenevarnih odpadkov Dvori v zapiranju in po njegovem zaprtju, stroški rednega vzdrževanja tega odlagališča pa se upoštevajo kot upravičeni stroški javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov«.

Glasovala sem proti sprejetju navedenega Odloka, saj v obrazložitvi predloga odloka nisem zasledila pravne podlage v Uredbi MEDO. Tudi na eksplicitno postavljeno vprašanje na sami seji Mestnega sveta MOK nisem prejela ustreznega odgovora pristojnih. Za mnenje sem zaprosila Računsko sodišče RS in iz njihovega odgovora je jasno razvidno, da je Odlok v nasprotju z Uredbo MEDO in da nima pravne podlage, zato ga je potrebno preklicati na prvi seji občinskega sveta.

Računsko sodišče navaja: »... Uredba o metodologiji za oblikovanje cen v šestem odstavku 22. člena jasno določa, da morajo biti s plačilom, ki ga upravljavec odlagališča zaračuna za storitve odlaganja odpadkov, kriti vsi stroški povezani z gradnjo in obratovanjem odlagališča, finančnim jamstvom in predvidenimi stroški zapiranja odlagališča ter stroški za izvedbo ukrepov varstva okolja po zaprtju za obdobje najmanj 30 let.«

Pridobila sem tudi mnenje Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za okolje, pristojnega za zakonodajo s področja odpadkov, ki med drugim pojasnjuje, da metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja določa Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17). Ta določa, da se pri javni službi ravnanja s komunalnimi odpadki ločeno oblikujejo cene za posamezno javno službo storitve znotraj javne službe:

1. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, ki vključuje zbiranje:
2. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in
3. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.

V predračunsko ceno opravljanja storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki se lahko vključijo le stroški, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev javne službe.
Na podlagi zgoraj navedenega ministrstvo ugotavlja, da sta zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov ločeni gospodarski javni službi. Zato vključevanje stroškov povezanih z odlagališčem v stroške zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov ni skladno s predpisi."
Odlagališče Dvori je zaprto od 15. 7. 2009. Navedeni stroški torej ne morejo biti vključeni v sedanjo ceno odvoza komunalnih odpakov.

- Mnenje Računskega sodišča štev. 330-9/2017/13 z dne 28. 2. 2018
- Mnenje Ministrstvo za okolje in prostor štev. 35405-1/2018/3
- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki štev. 354-272/2017 z dne 30. 11. 2017

 

Search