Pismo na MOP glede Odloka o spremembah o ravnanju s komunalnimi odpadki MOK

Pismo na Ministrstvo za okolje in prostor
Direktorat za okolje
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana

Spoštovani,

z vašim dopisom štev. 35405-1/2018/3 z dne 6. 3. 2018 ste nam podali mnenje glede pravilnosti Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki Mestne občine Koper, ki je s 1. členom dopolnil tretji odstavek 9. člena, ki se glasi: »(3) V okvir javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov je vključena tudi dejavnost rednega vzdrževanja odlagališča nenevarnih odpadkov Dvori v zapiranju in po
njegovem zaprtju, stroški rednega vzdrževanja tega odlagališča pa se upoštevajo kot upravičeni stroški javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov«.

Citiramo bistvo vašega odgovora:
»Metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja določa Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17). Ta določa, da se pri javni službi ravnanja s komunalnimi odpadki ločeno oblikujejo cene za posamezno javno službo storitve znotraj javne službe: 1. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, ki vključuje zbiranje: 2. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in 3. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. V predračunsko ceno opravljanja storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki se lahko vključijo le stroški, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev javne službe. 

Na podlagi zgoraj navedenega ministrstvo ugotavlja, da sta zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov ločeni gospodarski javni službi. Zato vključevanje stroškov povezanih z odlagališčem v stroške zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov ni skladno s predpisi«. 

V vašem dopisu ste tudi navedli, da boste o nepravilnostih navedenega odloka obvestili Mestno občino Koper.

Občinskemu svetu sem na seji 29. 3. 2018 predlagala popravek sprejetega odloka, vendar so moj predlog že pri glasovanju o uvrstitvi na dnevni red seje zavrnili (stranka Koper je naš ima
večino v občinskem svetu).

Nepravilni (nezakoniti) odlok ni bil preklican, zato predlagamo in pričakujemo, da boste v skladu s svojimi zakonskimi pristojnostmi sprožili ustrezne postopke zoper Mestno občino Koper in dosegli preklic spornega Odloka oz. spornih členov Odloka.

Za vaš odgovor se vam lepo zahvaljujem ter vas pozdravljam,

Olga Franca,
mestna svetnica SLS v MO Koper

Search