Gažon še vedno brez kanalizacije in mrliške vežice

Izpostavljeno vprašanje na seji občinskega sveta: vprašanja postavlja Olga Franca, članica občinskega sveta
IZGRADNJA KANALIZACIJE V GAŽONU IN DOKONČANJE POKOPALIŠČA

Krajani Gažona so me seznanili, da v vasi neizmerno smrdi zaradi neurejene kanalizacije, še posebej ob južnem vetru. Prva faza naj bi bila dokončana pred približno desetimi leti in sicer je kanalizacijo dobilo naselje na desni strani vasi, celotna leva stran vasi pa je brez kanalizacije. O načrtovanem zaključku krajani pa žal nimajo nobene informacije.
Vaška kanalizacija se prosto izteka kar po bližnji njivski cesti proti Segašem, onesnažuje sosednjo vas Bandele, da o neužitnem zraku sploh ne govorimo in onesnaževanju okolja.
Zanima me:
- kdaj se je pričela gradnja kanalizacije v Gažonu in kaj je projekt izgradnje obsegal,
- kakšen je plan izgradnje kanalizacija za celotno vas in bližnja naselja,
- ali je pridobljeno gradbeno dovoljenje za vse faze izgradnje,
- koliko sredstev je bilo investirano in kdo je bil izvajalec del ter višina sredstev ki je potrebna za zaključek izgradnje,
- ali so si pristojni na MOK in Marjetici d.o.o. kdaj ogledali izpuste odpadnih voda ob cesti in kaj so ukrenili,
- kakšno ureditev kanalizacije ima dom upokojencev v Gažonu,

ODGOVOR: Gradnja kanalizacije v Gažonu se je pričela v letu 2004 in nadaljevala v letih 2005 in 2006. Projekt je obsegal gradnjo tudi črpališča Č1 z dostopno potjo. V prvi fazi (letih 2004-2006) je bilo zgrajeno kanalizacijsko omrežje vzhodnega dela Gažona, ki gravitira na črpališče Č1 v vrednosti (494.839,44 EUR brez DDV + 424.433,91 EUR brez DDV), SKUPAJ 919.272,00 EUR. Izvajalec del v letu 2004 je bilo podjetje Grafist, d.o.o., v letu 2005 in 2006 pa podjetje Adriaing, d.o.o. Ocenjena vrednost za zaključitev investicije znaša cca 2.300.000,00 EUR (brez DDV). Gradbeno dovoljenje št. 351-956/99, z dne 30.1.2003, je bilo pridobljeno za celotno naselje Gažon vključno z dvema črpališčema, vendar je potrebno PZI projekt novelirati glede na novo stanje na terenu in morebitno povečanje števila priključkov ter dopolniti projekt črpališča s sedaj uporabnim sistemom daljinskega vodenja in nadzora.

Podatki glede stanja opremljenosti odvajanja in čiščenja odpadnih vod v Gažonu:
- število priključkov na javno kanalizacijsko omrežje 84
- število greznic 56
- število MKČN 1
- brez čiščenja in odvajanja 3
- neurejeni priključki (stara vaška kanalizacija) 6

Potrebno se je zavedati, da Mestna občina Koper v zadnjih letih pospešeno izvaja izgradnjo manjkajoče fekalne kanalizacije po posameznih aglomeracijah na celotnem območju MOK. Prioritete so že vnaprej določene, obveznost MOK pa je, da najprej zagotovi izgradnjo fekalnega omrežja v aglomeracijah, ki presegajo 2.000 PE, šele nato pristopi k ureditvi drugih območij, med katerimi je nedvomno tudi območje Gažona.

Sicer je koprski občini in Marjetici Koper poznan problem »vaške kanalizacije«, ki se izteka v smeri Srgašev dolvodno. Gre za 6 objektov, ki nimajo pravilno izvedenih greznic, s čemer obremenjujejo okolico. V zvezi s tem bomo ustrezno ukrepali. Tem priključkom gre prišteti še ostale izpuste iz obstoječih greznic, ki dodatno obremenjujejo omenjeni teren. Stanje se je bistveno izboljšalo po sprejetju novega odloka, po katerem upravljavec kanalizacije, Marjetica Koper, redno izvaja praznjenje greznic tistim, ki še niso priključeni na kanalizacijski sistem. Tako so na Gažonu greznice nazadnje praznili v aprilu in maju 2015, novo praznjenje sledi v aprilu in maju letos. Dom upokojencev »Danica« ima urejeno malo komunalno čistilno napravo (MKČN).

Search