Problematika Doline reke Dragonje - vodovodno omrežje Rižanskega vodovoda

Izpostavljeno vprašanje na seji občinskega sveta: vprašanja postavlja Olga Franca, članica občinskega sveta

KMETIJSKI PRIKLJUČKI NA VODOVODNO OMREŽJE RIŽANSKEGA VODOVODA KOPER V DOLINI REKE DRAGONJE

V tem delu občine so prebivalci brez javnega vodovoda. Pred kratkih naj bi jim bilo s strani Rižanskega vodovoda pojasnjeno, da je težava v tem, ker bi bilo premalo porabnikov in lahko bi prišlo do raznih onesnaženj v ceveh s salmonelo in podobno. Dobro bi bilo narediti pregled tega območja, da se realno ugotovi potrebe. Upoštevajoč gospodinjstva in kmetijske priključke so krajani prepričani, da poraba ne bi bila zanemarljiva tudi upoštevajoč razvoj turizma v prihodnosti.

Za dolino reke Dragonje, ki spada v območje MO Koper me zanima naslednje:

VPRAŠANJE:

Koliko je kmetijskih priključkov in koliko je gospodinjskih ter ostalih priključkov?
Kakšna je skupna poraba vode na kmetijskih priključkih v letu 2017?
Koliko gospodinjstev je brez javnega vodovoda in kako se oskrbujejo z vodo? Ali se izvajajo nadzori nad kakovostjo vode, koliko je bilo v letu 2017 takšnih analiz in kaj so analize pokazale?
Ali obstaja načrt ureditve javnega vodovoda in kdaj je bil izdelan? Kakšni bi morali biti finančni vložki?
Koliko gospodinjstev poleg vodovodnega omrežja nima javnega električnega omrežja?

ODGOVOR: Območje doline reke Dragonje spada v naselje Krkavče in predstavlja razpršeno gradnjo, v katerem se nahaja 23 stanovanjskih objektov z okoli 55 prebivalci, ki nima urejene oskrbe s pitno vodo iz javnega vodovodnega sistema.

Za ureditev oskrbe s pitno vodo iz javnega vodovoda je bila v 2015 izdelana Idejna zasnova izgradnje vodovoda za to območje. Predvidena je bila izgradnja vodovoda s pripadajočimi napravami v dveh fazah, v skupni dolžini 3.250 m in ocenjeno vrednostjo 873.000 EUR.

Z ekonomskega in tehnološkega vidika je gradnja tovrstnih vodovodov neracionalna, saj je gostota priključevanja gospodinjskih uporabnikov premajhna in ne izpolnjuje minimalnih tehničnih normativov za vodovodna omrežja. Pri tovrstnih vodovodih je izmenjava vode v omrežju nezadostna, poleg tega ni zagotovljeno kroženje vode. Posledično voda v cevovodih zastaja, mikrobiološko stanje pa se vzdolž cevovodov slabša. Izvedba kmetijskih priključkov v ničemer ne izboljša stanja, saj je poraba na tovrstnih priključkih izključno sezonskega značaja, in traja samo v poletnih mesecih. Ostali del leta pa je vodovod namenjen samo oskrbi gospodinjskih uporabnikov. Potrebno je poudariti, da se javni vodovod gradi prvenstveno za gospodinjske namene in se raba vode za kmetijske namene smatra kot posebna raba vode, ki se jo omogoči le v primeru, da vodovodni sistem razpolaga z zadostnimi količinami pitne vode, kar pa vemo, da v našem primeru vodni viri tega ne omogočajo vedno.

Za primerjavo je v ostalem delu naselja Krkavče, ki je opremljeno z javnim vodovodom lociranih okoli 60 stanovanjskih objektov z 250 prebivalci. To območje napaja vodovodno omrežje dolžine 5.580 m, iz česar izhaja, da je gostota priključitve 10,7 objektov/km, oz. 45 preb./km vodovoda. Gostota priključitve bi bila na območju doline reke Dragonje le 7 objektov/km oz. 16 preb/km vodovoda, kar je znatno manj od dela naselja, ki ima urejeno oskrbo iz javnega vodovoda. Kmetijskih priključkov je na oskrbovanem območju zanemarljivo malo in na letni ravni porabijo le cca 150 m3 pitne vode.

V okviru javne službe je za tovrstne uporabnike na območjih, kjer ni javnega vodovodnega omrežja, organizirana oskrba s pitno vodo s prevozom z avtocisterno na poziv. Za te namene se na letni ravni s prevozom dostavi od 4.000 m3 do 5.000 m3 pitne vode, odvisno od vremenskih in padavinskih razmer. Poleg tega se s prevozom pitne vode oskrbuje tudi v VH Rakitovec, ki še ni priključen na javni sistem oskrbe s pitno vodo. Avtocisterna je v lasti RVK, redno pregledana in vzdrževana (oprana, dezinfecirana). Avtocisterna se polni na različnih točno določenih odjemnih mestih po celotnem sistemu distribucije RVK. Za dokazovanje kakovosti pitne vode na sistemu distribucije je bilo v letu 2017 v okviru notranjega nadzora RVK skupno opravljenih 3657 preiskav. Rezultati preiskav vzorcev vode dokazujejo in vsakič znova potrjujejo 100 % skladnost z zahtevami Pravilnika o pitni vodi. Pod okrilje nadzora sodi tudi pitna voda, ki je dostavljena z avtocisterno – v letu 2017 je bilo v ta namen skupno opravljenih 28 preiskav vode. Vsi preiskani vzorci vode so bili dokazano skladni.

Search