Svetniška vprašanja in odgovori za 24. sejo 21.09.2017

SVETNIŠKA VRAŠANJA IN ODGOVORI ZA 24. REDNO SEJO MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KOPER DNE 21. 9. 2017

Vprašanja postavlja Olga Franca, članica občinskega sveta:

1. SANACIJA PLAZU V KRNICI IN V GUCIH
Pred kratkim se je pričela sanacija zemeljskega plazu v Krnici. Zanima me:
a) višina sredstev namenjenih za sanacijo,
b) okvirni čas zaključka sanacije plazu,
c) kdo izvaja dela,
d) ali se bo po zaključku sanacije plazu pričela sanacija stanovanjske hiše družine Meštrović v Krnici ter poškodbe na dvoriščih in hišah ostalih vaščanov?
Po neuradnih informacijah iz Ministrstva za okolje in prostor naj bi bila v letu 2018 planirana zagotovljena sredstva tudi za sanacijo plazu v Gucih. Zanima me:
a) kdaj namerava MOK pričeti s sanacijo,
b) kakšna je višina ocenjenih potrebnih sredstev,
c) kaj se trenutno izvaja na tem plazu in v kakšnem stanju je plaz trenutno?

ODGOVOR: Izvajalec sanacije zemeljskega plazu v Krnici je podjetje Adriaing d.o.o. Sanacija bo predvidoma zaključena do sredine januarja 2018. Vrednost sanacijskih del skladno s pogodbo znaša 298.356,19 EUR. Mestna občina Koper je marca 2014 naročila izvedbo nujnih sanacijskih del na stanovanjski hiši družine Meštrovič. Skladno z meritvami monitoringa je stanje nosilnega sistema zgradbe po izvedeni delni sanaciji stabilno. Kot smo vam predhodno že odgovorili, je sofinanciranje obnove stanovanjske hiše družine Meštrović v pristojnosti Ministrstva za okolje in prostor. S postopki za sanacijo podpornega zidu v Gucih smo že pričeli. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja bomo izvedli javno naročilo za izbiro izvajalca del. Ocenjena vrednost del je 105.000,00 EUR. Pri tem pojasnjujemo, da v Gucih ne gre za aktiven plaz. Maja 2008 se je ob močnem nalivu zrušil kamniti zid na cesto, pri tem pa se je sprožil manjši zemeljski plaz. Po tem dogodku je pooblaščeni vzdrževalec občinskih cest cestišče očistil in odstranil zemljino. Poleg omenjenega kamnitega zidu stoji ob občinski cesti tudi nevaren betonski zid, ki ga je potrebno sanirati. Od junija 2015 do danes meritve monitoringa niso pokazale omembe vrednih premikov betonskega zidu.

2. KAVARNA LOGGIA
Glede na renome in lokacijo, ki jo ima kavarna, se soočamo z njeno skromno ponudbo, tudi osebje se pogosto menjava. Še vedno je neurejen dostop invalidom. V kavarni opažamo pogoste menjave osebja, zato me zanima naslednje:
a) kdo so bili najemniki kavarne vse od leta 2010 dalje, za koliko časa, višina najemnine in ali so poravnane vse obveznosti?
b) kakšna je višina sredstev, ki jih je MOK ali najemnik vložil za posodobitev kavarne v tem času?
c) ali namerava MOK kavarno trajno ohraniti v lastni MO Koper ali jo ima namen v prihodnjih letih prodati?
d) kdo upravlja s kavarno?

ODGOVOR: Družba Kolosej zabavni centri d.o.o., je imela obravnavani poslovni prostor v najemu od 06/2010 do 30.09.2015. Najemnina po pogodbi je znašala 2.000,00 €. Nekdanji najemnik nima poravnanih vseh obveznosti. Odprte obveznosti nekdanjega najemnika je MOK prijavila v postopek prisilne poravnave.
Trenutni najemnik je družba Audaks d.o.o., ki je na podlagi javnega razpisa o oddaji nepremičnin – poslovnih prostorov v najem, z dne 09.10.2015 sklenila pogodbo o najemu obravnavanega poslovnega prostora. Najemnina iz pogodbe znaša 2.301,00 €. Najemnik ima vse obveznosti poravnane.
Nekdanji najemnik, družba Kolosej zabavni centri d.o.o., je za usposobitev in delovanje kavarne, ter opremo slednje, vložila lastna sredstva.

Trenutni najemnik je vplačal znesek v višini 47.919,26 € za izvedbo konzervatorsko- restavratorskih del, skladno z zahtevo iz razpisa.

MOK v posodobitev kavarne ni vložila sredstev. Kavarna trenutno ni predmet prodaje in ni uvrščena v letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem MOK.
S kavarno upravlja najemnik, to je družba Audaks d.o.o..

3. JAVNI STANOVANJSKI SKLAD – POSLOVANJE DRUŽBO PRODAN JURIČ, o.p., d.o.o.
Podatki portala ERAR kažejo, da je JSSK posloval z družbo Prodan Jurič, o.p., d.o.o. (izplačano za leto 2016 in 2017 31.985,35 EUR). Zanima me:
a) datum sklenitve pogodbe,
b) dogovorjeno plačilo za storitve ter vrsta storitve,
c) na osnovi katerega postopka je bila družba izbrana za sodelovanje.

ODGOVOR:
a) JSS MOK je do 1. 4. 2016 z Odvetniško pisarno Prodan Jurič, d.o.o. (v nadaljevanju: odvetniška pisarna) posloval tako, da je za vsak primer posebej sklenil dogovor in izdal naročilnico, saj je odvetnica zaposlena v tej družbi prevzela sodne postopke, ki so že bili v teku in jih je vodila tudi prej, kot zaposlena v drugi odvetniški družbi. Slednje je bila za sklad optimalna rešitev, saj je bila odvetnica z zadevami že seznanjena. Z dnem 1. 4. 2016 je JSS MOK z omenjeno odvetniško pisarno sklenil Pogodbo o opravljanju odvetniških storitev. Sedaj veljavna Pogodba o opravljanju odvetniških storitev je pričela veljati s 1. 1. 2017 in je bila sklenjena za obdobje enega leta, tako da poteče 31. 12. 2017. JSS MOK je z odvetniško pisarno na podlagi poziva in oddane ponudbe v letih 2015 in 2017 za dva primera vezana na poslovanje sklada, sklenil tudi enkratni pogodbi.

b) S Pogodbo o opravljanju odvetniških storitev je dogovorjeno mesečno plačilo v višini 400,00 EUR, v katerega sta všteti dve uri dela odvetnika in dve uri za kratke ustne nasvete in podajanje kratkih mnenj in nasvetov. V ceno ure dela so vključeni vsi materialni in prevozni stroški povezani s storitvami odvetniške pisarne. Prav tako je v pogodbi določena urna oz. pol urna postavka, kot to določa Odvetniška tarifa člen 15/I, za primer, da so zgoraj navedene ure presežene. Odvetniška pisarna za JSS MOK poleg vodenja sodnih in drugih postopkov, izvaja zlasti storitve pravnega svetovanja. Odvetniška pisarna, ki ima sedež v Kopru in štiri zaposlene, ki so stalno na razpolago, JSS MOK zagotavlja hitro odzivnost za vsak posamičen primer.

c) V konkretnem primeru gre za evidenčno javno naročilo, saj so bile pogodbe oz. dogovori sklenjeni za posamični primer oz. za obdobje največ enega leta, pri čemer vrednost naročila posamičnih pogodb ni presegala zneskov, ki jih ZJN-3 določa kot pogoj za vodenje postopkov po ZJN-3. Tudi sicer gre pri navedenih odvetniških storitvah za izjemo po 27. členu ZJN-3.

4. DREVESNICA V DEKANIH LAST MARJETICE d.o.o.
V Dekanih ob želežniških tirih v naselju Miši ima Marjetica d.o.o. v lastni parcelo, ki je pred leti bila namenjena za drevesnico. Parcela je v »mrtvi« fazi, zato me zanima kakšna je opredelitev lastnika do te parcele. Ker parcela najverjetneje ni opredeljena kot strateška »naložba« in ni izkoriščena (ne prinaša dohodka družbi) me zanima ali jo družba namerava prodati oz. kakšne namene ima, da bi bila v proizvodni funkciji. 

Ali so v preteklosti obstajali interesenti za nakup te parcele, če so, kdo so bili interesenti in kdaj so podali povpraševanje po nakupu. Ali je bila parcela ocenjena s strani pristojnega cenilca in kakšna je njena današnja tržna vrednost?

ODGOVOR: Po opisu sodeč gre za zemljišče parc. št. 2824/1 k.o. Dekani, ki se nahaja med regionalno cesto in železniško progo in se je pred leti uporabljalo za vzgojo dreves in drugih rastlin (Drevesnica Dekani). Zemljišče nikoli ni bilo v lasti Marjetice Koper (Komunale Koper) ampak je bilo kot kmetijsko zemljišče last RS, Sklada kmetijskih zemljišč. Ker zemljišče že več let dejansko ni bilo več v uporabi je Marjetica Koper d.o.o. v lanskem letu po pozivu SKZG to zemljišče predala v njihovo posest. SKZG pa je nato objavil razpis za zakup te parcele.

5. HIPOTEKA NA ŠPORTNI DVORANI BONIFIKA
INTEREUROPA d. d. je 18. 9. 2017 objavila oglas za postopek zbiranja pisnih ponudb za odkup terjatev v višini 681.571,18 EUR na dan 11. 9. 2017 do družbe Bonifika, podjetje za organizacijo in gospodarjenje s športnimi rekreacijskimi in gospodarskimi objekti, d.o.o. Cesta Z. Perrello Godina 3, Koper. Rok za oddajo ponudb 9. 10. 2017. 
Terjatev je zavarovana s hipoteko na nepremičnini športna dvorana Bonifika s pomožnimi prostori, in sicer nepremičnine z ID znakom 2605-1179-75… V teku je postopek prisilne izvršbe, sklep o izvršbi je pravnomočen. Iz razpoložljivih podatkov je razvidno, da je BONIFIKA d.o.o. v lasti Mestne občine Koper in družbe ACQUA-FIN – finančni inženiring in trgovina d.o.o. Prade, vodi pa jo Hrvatin Igor. Iz podatkov AJPES za družbo BONIFIKA d.o.o. za leto 2016 je razvidno naslednje ne najboljše stanje in sicer: čisti prihodki od prodaje 413.594,17 EUR, čisti poslovni izid – izguba v višini 144.433,05 EUR, prenesena izguba 935.545,46 EUR, bilančna izguba skupaj 1.079.978,51 EUR. Družba ima opredmetenih osnovnih sredstev za 13.466.572,30 EUR, denarnih sredstev 11.568,84 EUR, dolgoročnih obveznosti 1.713.090,76 EUR (finančne in poslovne) ter kratkoročnih obveznosti za 878.273,39 EUR.

Zanima me:
a) kolikšen delež ima MO Koper v lastništvu družbe Bonifika d.o.o.,
b) vloga MO Koper pri nastanku družbe Bonifika d.o.o. in vloga v tem trenutku,
c) kako je prišlo do obremenitve s hipoteko športne dvorane Bonifika,
d) katere hipoteke in izvršbe so še vpisane na premoženju te družbe in v čigavo korist,
e) zneski terjatev ter višina obresti v terjatvah,
f) katere ukrepe namerava izvesti MO Koper za sanacijo dolgov te družbe,
g) kakšna je vloga solastnika, družbe ACQUA- FIN d.o.o.,
h) Ali je MO Koper v zadnjih 5 letih nakazovala finančna sredstva družbi Bonifika d.o.o. in če koliko?.
i) Ali so med Intereuropo d.d. in MOK potekali dogovori oz. pogovori o poravnavi te terjatve, kdaj in kako so se zaključili?

ODGOVOR: Mestna občina Koper razpolaga z 93,3334% deležem v družbi Bonifika d.o.o. MO Koper je v okviru nastanka družbe kot eden izmed soustanoviteljev zagotavljala deleže v obliki zemljišča, urejenosti komunalne infrastrukture ter zagotovitvi finančnega vložka. V tem trenutku MO Koper uveljavlja svoje pravice skladno z deležem v družbeni pogodbi. Do obremenitve s hipoteko športne dvorane Bonifika je prišlo na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Kopru opr št. I 127/2016 z dne 22.03.2016. Mestna občina Koper je seznanjena z obveznostmi družbe Bonifika d.o.o. in se po potrebi tudi vključuje v neposredno reševanje. Na premoženju družbe Bonifika d.o.o..ni vpisane nobene druge hipoteke in izvršbe. Znesek terjatev, povzeto po Bilanci stanja na da 31.12.2016 znaša 101.411,71 EUR, obresti ni. Vloga solastnika družbe Acqua – FIN d.o.o. je opredeljena z družbeno pogodbo. V obdobju od 1.1.2012 do 13.10.2017 je Mestna občina Koper izvedla neposredna finančna nakazila družbi Bonifika d.o.o. v skupni višini 1.593.244,83 EUR.

6. KAPITALSKI DELEŽI MO KOPER V DRUŽBAH
Prosim za podatek o višini kapitalskih deležev v družbah s strani MO Koper. Zanima me podatek o datumu vstopa v kapitalski delež, višina deleža, naziv družbe in višina kapitalskih prihodkov, ki jih je imela MO Koper od vstopa v družbo do danes. Zanima me tudi podatek ali so te družbe obremenjene s hipotekami ali drugimi terjatvami na osnovi sodnih postopkov.

BonifikaStanje

Kapitalski prihodki občine so nastali s prodajo kapitalskih naložb občine in so naslednji:
- 499.883.100,00 SIT v letu 1999 od prodaje delnic Luke Koper d.d.,
- 17.445.070,00 SIT v letu 2001 od prodaje delnic Cestnega podjetja Koper d.d.,
- 3.000.000.000,00 SIT v letu 2006 od prodaje delnic Luke Koper d.d.,
- 238,16 EUR v letu 2011 zaradi iztisnitve malih delničarjev iz družbe Triglav naložbe, d.d.,
- 15.000,00 EUR v letu 2015 od prodaje poslovnega deleža v družbi Tomos Invest d.o.o.,
- 13.266,00 EUR v letu 2016 zaradi iztisnitve malih delničarjev iz družbe Modra linija holding, d.d.
Mestna občina Koper ne razpolaga s podatkom o obremenjenosti premoženja zgoraj navedenih družb s hipotekami ali drugimi terjatvami, z izjemo družbe Bonifika d.o.o., za katero je odgovor na vprašanje podan v točki 5.

7. INVESTICIJSKA VLAGANJA MO KOPER V OBDOBJU 2002 DO 2017
Občinski svet je večkrat potrjeval različne projekte, nekateri so bili izvedeni, nekateri ne, zato prosim za poročilo za navedeno obdobje o vseh investicijskih vlaganjih po področjih: šport in rekreacije, izgradnje kanalizacijskega omrežja, gradnje in investicijskega vzdrževanje vodovodnega omrežja, šolstvo in vzgojno varstv ter kultura. Prosim za podatek o projektu, datumu odobritve na OS, višini investiranih sredstev, datumu zaključka, viru financiranja, glavnemu izvajalcu del in sicer po posameznem letu. Zanimajo me tudi vzroki za nerealizirane projekte in prihodnje namere MOK v zvezi s tem.

ODGOVOR: Podatki o vseh potrjenih investicijah na občinskem svetu so svetnikom dostopni v gradivih za seje občinskega sveta, v sprejetih proračunih občine za posamezno leto in zaključnih računih, ki jih prav tako sprejema občinski svet. V zaključnih računih so podane tudi informacije o nerealiziranih projektih in razlogih zanje. V kolikor je potreba po dodatnih informacijah o posamezni konkretni investiciji, predlagamo, da se zaradi obsežnosti investicij v obravnavanem petnajstletnem obdobju navede konkretne investicije, za katere bomo podali celovito poročilo.

8. OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT
Gre za izjemno pomemben dokument, ki bi ga morala MOK skladno z zakonodajo že zdavnaj pripraviti. Občani in občanke sprašujejo, kdaj bodo obveščeni o načrtu za svojo krajevno skupnost oz. za območje na katerem živijo. Zato predlagam, da bi MOK obveščala javnost na svoji spletni strani v posebni rubriki Občinski prostorski načrt o poteku aktivnosti priprave prostorskega načrta z ažurnimi objavljanjem že pripravljenih dokumentov in informacijami. Prav tako naj to informacijo dobivajo tudi vse krajevne skupnosti.

ODGOVOR: Načelo javnosti je vključeno že v sam postopek sprejema OPN, saj mora občina v postopku priprave strateškega in izvedbenega dela OPN omogočiti javnosti seznanitev z dopolnjenim osnutkom v okviru javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni in v tem času zagotoviti tudi javno obravnavo.
O javni razgrnitvi in javni obravnavi bomo javnost obvestili na krajevno običajen način, kar pomeni preko lokalnega časopisa ter na naši spletni strani: http://www.koper.si/. V fazi izdelave osnutka strateškega dela OPN so že potekali razgovori s predsedniki KS, predstavljen jim je bil sam postopek izdelave OPN.

9. LEASING POGODBE MOK ZA OSEBNA VOZILA
Prosim za podatek o številu vozil, ki jih je imela MOK v preteklih petih letih v leasing najemu in koliko jih ima trenutno. Za kakšne namene je vozilo v najemu, kdo ga uporablja, znamko in vrednost vozila ter koliko znaša leasing obrok za posamezno vozilo. Prosim tudi za kopije pogodb.

ODGOVOR: Za vse podatke, ki so zahtevani, na Mestni občini Koper ne vodimo enotne evidence. Dokumentacija v zvezi s posameznim operativnim najemom je na vpogled na Uradu za splošne zadeve, pri ga. Alenki Plahuta.

10. BRŽANOVA DOMAČIJA V SMOKVICI
Kljub naslovljenim vprašanjem (Izjava za javnost z dne 4. 9. 2017 SLS Koper) do danes še nisem prejela odgovora na spodnja vprašanja, zato prosim za celovite odgovore.

a) Kakšen hišni red velja v Bržanovi domačiji, kdo odgovarja za inventar in za varovanje tega kulturnega spomenika?
b) Ali je dovoljeno prenočevanje v domačiji, kje je razviden cenik, evidence in plačilo za nočitve?
c) Kdo bo plačnik porabljene elektrike, vode in odvoza komunalnih odpadkov za čas tabora, ki je potekal?
d) Ali je Bržanova domačija v okviru občine skladno z zakonom registrirana za sobodajalstvo?

Glede na to, da MOK že od leta 2015 išče zamenjavo za upraviteljico, Adrijano Starc, prosim za podatek ali namerava MOK v kratkem skleniti pogodbo za upravljanje in s kom.

ODGOVOR: Bržanova domačija je skladno z Odlokom o razglasitvi posameznih nepremičnih in zgodovinskih spomenikov v Mestni občini Koper zavarovana kot etnološki spomenik, ki priča o nekdanjem načinu življenja kmečkega prebivalstva in o razvoju stavbnih oblik. Objekt je bil v celoti v zasebni lasti in Mestna občina Koper je v več fazah uspela odkupiti in obnoviti nekatere dele zavarovane celote. Obnova je bila izvedena po smernicah Zavoda RS za varovanje kulturne dediščine in sicer kot objekt, ki po eni strani ohranja bistvene značilnosti kulturnega spomenika istočasno pa urejen na način, da ga je možno uporabljati za različne kulturne in družbene dejavnosti tako krajanov samih kot tudi drugih organizacij in društev.
Skladno s to usmeritvijo ga upravljajo krajani Smokvice oziroma Društvo za vsestranski razvoj Smokvice - Figaruola. Društvo je bilo pred nekaj leti zelo aktivno in uspešno pri organizaciji prireditev in promociji kraja. Ne glede na skromne človeške vire v kraju z majhnim številom prebivalcev je društvo še vedno aktivno in pelje posamezne aktivnosti v prid kraja in krajanov. Društvo se ne ukvarja s sobodajalstvom, ne oddaja sob za prenočevanje in ne zaračunava prenočitev. Tekoče stroške za objekt poravnava društvo Figaruola. V lanskem in letošnjem letu, je v sodelovanju z zavodom "Trajnostni park Istra" gostilo mlade prostovoljce iz različnih evropskih držav, ki so opravili veliko prostovoljnega dela v pomoč domačinom in v korist javnih površin tako v Smokvici sami kot tudi v drugih krajih. V ta namen jim je bila omogočena uporaba nekaterih prostorov v Bržanovi domačiji, prenočevali pa so v šotorih. Poleg pomoč domačinom so organizirali tudi video intervjuje s starejšimi domačini, ki pričujejo o Smokvici v preteklosti. Intervjuje bodo uredili v dokumentarni film o Smokvici nekoč. V mesecu septembru, v okviru Tedna mobilnosti je bil organiziran tudi pohod po učni poti v Smokvici, ki so jo v juliju prostovoljci uredili.

 

Za celovite odgovore se zahvaljujem.

Search