Svetniška vprašanja in odgovori za 25. sejo, 19.10.2017

SVETNIŠKA VRAŠANJA IN ODGOVORU ZA 25. REDNO SEJO MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KOPER DNE 21. 9. 2017

Vprašanja postavlja Olga Franca, članica občinskega sveta:

1. TOŽBE ZOPER MO KOPER
Mediji so poročali o novo vloženi tožbi družbe Finali trading d.o.o. zoper MO Koper.
a) Ali navedbe medijev držijo in v zadevi česa je tožba vložena ter višina tožbenega zahtevka.
b) Katere zadeve so odprte v sodnih ali izvensodnih postopkih z navedeno družbo, višina terjatve, predmet spora in ocena MO Koper o izidu posamezne zadeve. Kakšni stroški so nastali doslej v posamezni zadevi?
c) Koliko pravdnih zadev je trenutno odprtih zoper MO Koper?
d) Ali je MO Koper vzpostavila register tožb in je omogočen pregled po tožečih strankah, višini tožbenih zahtevkov, predmetu spora, zastopnikih, ki zastopajo MO Koper v postopkih in stroških, ki so doslej nastali na posameznem spornem spisu.
e) Prosim navedite podatke o tožbah za tožbene zahtevke, ki presegajo znesek 500.000,00 EUR.

Zanima me podatek o višini, datum tožbe, zastopnik, nastali stroški in pri katerem sodišču poteka sodni postopek.

ODGOVOR: Odgovor bomo, zaradi kompleksnosti vprašanja, posredovali na eni od prihodnjih sej.

2. NAJEMNE POGODBE JSSK
a) Koliko stanovanj je v lasti Javnega stanovanjskega sklada MO Koper na naslovu Prisoje 7.
b) Kakšne velikosti so posamezna stanovanja (kvadratura stanovanja), ali se plačuje profitna ali neprofitna najemnina, število stanovalcev v posameznem stanovanju, datum sklenitve pogodbe in višina mesečne najemnine.
c) Ali ima Kulturno izobraževalno društvo PINA iz Kopra sklenjeno pogodbo o najemu stanovanja, kje in za kakšne namen?
d) Koliko kadrovskih stanovanj, katere in komu ter za kakšno vrednost so bila prodana v letošnjem letu?
e) Ali JSSK načrtuje nadaljnjo prodajo teh stanovanj?

ODGOVOR JSS MOK:
a) Koliko stanovanj je v lasti Javnega stanovanjskega sklada MO Koper na naslovu Prisoje 7?
Na naslovu Prisoje 7 ima JSS MOK v lasti 12 stanovanj.

b) Kakšne velikosti so posamezna stanovanja (kvadratura stanovanja), ali se plačuje profitna ali neprofitna najemnina, število stanovalcev v posameznem stanovanju, datum sklenitve pogodbe in višina mesečne najemnine?
Število oseb Naslov Površina Tip najema Najemnina Datum pogodbe
2 KOPER,PRISOJE 7 34,26 Neprofitno 106,87 11.02.2014
1 KOPER,PRISOJE 7 33,79 Neprofitno 105,41 27.09.1993
1 KOPER,PRISOJE 7 40,13 Neprofitno 125,18 06.06.1994
2 KOPER,PRISOJE 7 36,69 Neprofitno 116,38 22.10.2004
2 KOPER,PRISOJE 7 33,61 Neprofitno 104,84 22.09.1993
3 KOPER,PRISOJE 7 60,58 Neprofitno 184,55 19.04.2007
2 KOPER,PRISOJE 7 38,27 Neprofitno 115,76 16.12.2014
1 KOPER,PRISOJE 7 36,89 Neprofitno 115,08 06.03.2002
2 KOPER,PRISOJE 7 36,55 Službeno 219,3 08.11.2010
1 KOPER,PRISOJE 7 33,99 Službeno 203,94 30.6.2009
0 KOPER,PRISOJE 7 33,21
Praznovzdrževanje
------------
3 KOPER,PRISOJE 7 38,88 Neprofitno 121,28 26.10.2004
c) Ali ima Kulturno izobraževalno društvo PINA iz Kopra sklenjeno pogodbo o najemu stanovanja, kje in za kakšne namen? Kulturno izobraževalno društvo PINA nima sklenjene najemne pogodbe za stanovanje.
d) Koliko kadrovskih stanovanj, katere in komu ter za kakšno vrednost so bila prodana v letošnjem letu?
V letu 2017 je bilo na javni dražbi prodanih 6 službenih stanovanj v lasti JSS MOK:
- Na naslovu Koper, Cesta na Markovec 7, Nati Kocijan za 92.300 EUR;
- Na naslovu Koper, Kocjančičeva 2, Milanu Đukiću za 75.300 EUR;
- Na naslovu Koper, Kozlovičeva 31, Vladanu Stanojkoviću za 114.300 EUR;
- Na naslovu Koper, Kvedrova 4, Jadranki Pašić Enright za 133.300 EUR;
- Na naslovu Koper, Gasilska 13, Ljubici Kolander Bizjak za 130.400 EUR;
- Na naslovu Koper, Bernetičeva 22, Heleni Fabris za 110.300 EUR.
e) Ali JSSK načrtuje nadaljnjo prodajo teh stanovanj?
Da, na podlagi plana prodaje, ki bo sprejet v okviru Poslovnega in finančnega načrta JSS MOK za leto 2018.

3. STRATEGIJA NA PODROČJU ŠPORTA MO KOPER
a) Ali ima MO Koper sprejeti dokument o strategiji razvoja športnih dejavnosti. Če da, prosim za kopijo dokumenta. Iz trenutnega stanja vidimo propad kar nekaj klubov, od nogometnega, do rokometnega, morda tudi posledica slabega vodenja in nadzora delovanja ter nestabilnega financiranja s strani občine.
b) Prosim za podatek o nakazilih in prejemnikih javnih sredstev za namen športnih in rekreativnih dejavnosti za leto 2016 in 2017.

ODGOVOR: Mestna občina Koper nima sprejeta strategije razvoja športnih dejavnosti v obliki dokumenta.
Mestna občina Koper vsako leto objavi Javni razpis za sofinanciranje športnih programov, med drugim tudi za namene športnih in rekreativnih dejavnosti. Na spletni strani  www.koper.si so objavljeni tudi rezultati omenjenega razpisa z navedbo prejemnikov sredstev iz naslova sofinanciranja športnih programov v Mestni občini Koper.

4. ODLOK O NAČRTU ZA KAKOVOST ZRAKA NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KOPER
a) Ali MO Koper pripravlja navedeni načrt, ki zajema tako analizo vzrokov onesnaženosti, zajema ukrepe za zmanjšanje onesnaženosti zraka z delci PM 10 s ciljem zmanjšati škodljive vplive na zdravje in okolje, ter z drugimi onesnaževalci ter spremljanje učinkov izvajanja ter postavlja odgovorne organe za pripravo in izvajanje ukrepov. Iz uradnih objav je razvidno, da so pred kratkim takšen odlok uveljavile občine Celje, Maribor in Kranj. Menim, da je takšen odlok izjemno koristen in da bi na sistemski način pričeli urejati svoje okolje za bolj zdravo in bi odpravljali postopoma vzroke onesnaženosti.

ODGOVOR: Odloke o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Ljubljana, Celje, Maribor, Novo mesto in Kranj je na podlagi prvega odstavka 24. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US in 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13) in prvega odstavka 15. člena Uredbe o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11) izdala Vlada Republike Slovenije.
Zakon o varstvu okolja navaja, da lahko vlada del okolja ali posamezno območje s predpisom določi kot degradirano okolje, če je na podlagi meril razvrščeno v razred ali stopnjo največje obremenjenosti ali kadar obstaja tveganje, da bo raven onesnaževal presegla predpisanih eno ali več alarmnih vrednosti, in v sodelovanju z občino, na območju katere je degradirano območje, določi program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja ali njegovih delov na tem
območju. Vlada na podlagi meril ni umestila Mestne občine Koper v razred ali stopnjo največje obremenjenosti ali da obstaja tveganje, da bo raven onesnaževal presegla eno ali več alarmnih
predpisanih vrednosti. Uredba o kakovosti zunanjega zraka navaja, da se glede ocenjevanja kakovosti zraka posamezna območja in posamezne aglomeracije razvrstijo glede na spodnji in zgornji ocenjevalni prag v skladu s predpisom, ki ureja ocenjevanje kakovosti zraka. Razvrstitev območij in aglomeracij določi minister na podlagi neposrednih strokovnih ocen ministrstva za obdobje petih let. Vlada sprejme načrt za kakovost zraka na določenih območjih, podobmočjih ali v aglomeracijah, če ravni onesnaževal v zraku presežejo katero koli mejno ali ciljno vrednost.
Mestne občine Koper se nne uvršča med območja, ki presegajo mejne ali ciljne vrednosti onesnaževal po tej uredbi.

5. SMETI V JAMI NAD LUKINI – EKO PATRULJA AAG
Citiramo poročilu o delu AAG za MO KOPER: »Okoli pol kilometra severozahodno od cerkvice sv. Kirika na gradišču Gradec pri Sočergi, nedaleč od kolovoza, ki vodi po robu apnenčeve luske proti Smokvici, je okoli 3 m dolg in pol toliko širok vhod v Jamo nad Lukini. Pod štiri metre globokim breznom se nizek rov z zasiganim dnom strmo spusti v skladu z nagnjenostjo skladov. Po osmih metrih se razširi in prevesi v okoli tri metre globoko stopnjo z gruščnatim stožcem na dnu. Ostanki breče ob straneh strmega rova in napokani kapniški stebri v sklepnem delu jame nakazujejo, da se tla posedajo in spirajo usedline. Vode se verjetno stekajo v izvire rižanskega vodovodnega zajetja, saj je sledilni
poskus dokazal to povezavo z bližnjimi ponori pri vasi Lukini. V jami živijo netopirji vrste veliki podkovnjaki, ki imajo verjetno porodno kolonijo.
Ekološka patrulja je v torek 3. oktobra 2017 izvedla ogled na poziv občanov in ugotovila, da so v jami odpadki. Videti jih je na tleh od dna vhodnega brezna do konca votline. Gre za steklo, dele avtomobilov, gospodinjske odpadke, kovinske in plastične predmete… Prav bi bilo čim prej jamo očistiti in postaviti prepreko, da bi ostal življenjski prostor netopirjev in vodni vir neogrožen. Občini Koper predlagamo, da bi postaviti ob kolovozu, ki je tudi rekreacijskapot, pojasnila tablo, ki bi ne opozorila samo na naravoslovni pomen votline ampak tudi na sožitje človeka s podzemljem. Domačin je povedal, da biva tam »arjava bareta«, ki straši pastirčke; mogoče bi arheološka izkopavanja potrdila ugibanja, da gre tudi za obredno jamo bližnjega prazgodovinskega naselja. Za ureditev stanja v jami smo se v AAG podali zahtevamo odstranitev odpadkov in preprečitev uničevanja kraškega podzemlja na Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Piran ter na Inšpekcijo za okolje in naravo RS območna enota Koper. Prepričani smo, da bomo ob prihodnjem ogledu naleteli na boljše stanje. V kolikor se stanje na tem področju ne bo izboljšalo, bomo v AAG prisiljeni podati prijavo na inšpekcijske službe RS.« MO Koper naprošamo, da:

a) takoj pristopi k sanaciji kraške jame (odvoz smeti),
b) postavi tablo z opozorilom na narovoslovni pomen jame ter
c) uredi dostopno pot in jo vključi v turistično znamenitost tamkajšnjega področja.

ODGOVOR: Zavedamo se pomembnosti skrbi za okolje in ohranjanja narave, kar je pomembno zlasti na najbolj občutljivih območjih kot so gozdovi, pohodne poti ali parcele v bližini rek in vodotokov. Gre za območja v osrčju narave, ki so pogosto manj obljudena, oddaljena od urbanih središč in kot taka žal niso tako vidna, da bi se lahko sproti ugotavljali in odpravljali vzroki onesnaževanja, med katerimi so najbolj pogosto brezvestna ravnanja posameznikov.

Mestna občina Koper že vrsto let aktivno sodeluje pri številnih akcijah ozaveščanja javnosti glede pomena ohranjanja okolja in je aktivna podpornica rednih letnih čistilnih akcij v koprskem zaledju in številnih drugih, med katerimi so zelo razpoznavne čistilne akcije ob reki Rižana, na širšem območju KS Črni Kal ali čistilne akcije morske obale in morskega dna.

Po prejemu obvestila „Eko patrulje“ AAG smo takoj pristopili k zbiranju informacij, potrebnih za začetek postopkov sanacije stanja in ugotovili, da se črno odlagališče odpadkov nahaja na zasebnih parcelah, kar onemogoča takojšnjo izvedbo čiščenja, saj je potrebno predhodno seznaniti lastnike parcel in od njih zahtevati, naj sanirajo nastalo stanje, kar bo izvedeno čim prej, v sodelovanju z Občinskim inšpektoratom.

Mestna občina Koper bo z zadevo seznanila tudi Krajevno skupnost Sočerga ter okoljski inšpektorat in poskusila doseči dogovor glede ohranjanja tako pomembnega dela naravne krajine, ki ima, kot tudi sami ugotavljate, velik naravoslovni in družbeni pomen.

Mestna občina Koper je pripravljena vzpostaviti sistem označevalnih tabel in signalizacije, ki bi sprehajalce seznanjale o prisotnosti jame in obveznosti ohranjanja čiste narave, kar lahko izvedemo na delu poti, ki je opredeljena kot javno dobro. Ostalo bo potrebno urediti skladno s podanimi navedbami, glede na to, da gre za zasebne površine.

Search