Svetniška vprašanja in odgovori za 30. sejo, 19.04.2018

SVETNIŠKA VRAŠANJA ZA 30. REDNO SEJO MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KOPER DNE 19. 04. 2018

 Vprašanja postavlja Olga Franca, članica občinskega sveta

1) KADROVSKA ZASEDBA JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MO KOPER
V Poslovnem in finančnem poročilu JSSK za leto 2017 je na strani 10 prikazan organigram JSSK. Povprečno zaposlenih v letu 2017 naj bi bilo 14, dejansko pa 16, od tega 5 delavk s srednješolsko stopnjo izobrazbe in 11 delavk z višjo ali visokošolsko stopnjo izobrazbe.

Zanima me:
 višina bruto plače po posameznem zasedenem sistematiziranem delovnem mestu,
 število vodij in število podrejenih pri posameznem vodju,
 kakšne in katere dodatke prejemajo zaposleni po delovnem mestu,
 delovna doba pri JSSK po posameznem zaposlenem,
 ali ima kateri od zaposlenih v najemu kadrovsko stanovanje pri JSSK in od kdaj dalje.

ODGOVOR: Delovne naloge se na JSS MOK izvajajo v petih organizacijskih enotah, in sicer enota vodstvo, Služba za stanovanjske zadeve, Služba za investicije in vzdrževanje stanovanj, Finančno-računovodska služba in Pravno-kadrovska služba. Iz organigrama, ki je dostopen na spletni strani www.jss-mok.si, je vidna tudi struktura zaposlenih po posamezni službi.

Bruto plača po posameznem zasedenem sistematiziranem delovnem mestu je sledeča:

Vsi zaposleni prejemajo dodatek za delovno dobo za vsako zaključeno leto delovne dobe v višini 0,33% osnovne plače javnega uslužbenca. Poleg navedenega dodatke prejemajo tudi dodatek za dvojezičnost v višini od 3% do 6% osnovne plače javnega uslužbenca. Drugih dodatkov zaposleni ne prejemajo.

V primeru podatka o delovni dobi po posameznem zaposlenem na JSS MOK, gre za osebni podatek, kot to določa 1. točka 6. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo), saj gre za podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko v kateri je izražen, pri čemer je posameznik določena ali določljiva fizična oseba, na katero se nanaša osebni podatek. Glede na navedeno vam JSS MOK podatkov o delovni dobi po posameznem zaposlenem ne more posredovati. Od junija 2009 ima v najemu službeno najemno stanovanje en zaposleni.

2. JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MO KOPER - Poročilo neodvisnega revizorja VALUTA družba za revizijo d.o.o., Maribor
Citiram:
»Ne da bi izrazili mnenje s pridržkom pa opozarjamo na pomanjkljivosti v zvezi z registracijo sprememb namenskega premoženja javnega sklada v sodnem registru. Zakon o javnih skladih diktira, da se povečanje kapitala z vplačilom dodatnega premoženja vpiše v sodni register (enako velja za zmanjšanje). Namensko premoženje javnega sklada JSS MOK, Koper, ki je registrirano v sodnem registru znaša 67.714.466,67 EUR, pri čemer je bilo zadnje povečanje namenskega premoženja registrirano leta 2009. Od takrat je prišlo do novih povečanj in zmanjšanj namenskega premoženja, ki pa še niso bila registrirana v sodnem registru.«

Zanima me:
- vzroki nedoslednosti pri vpisu sprememb premoženja v sodni register,
- kdo je neposredno odgovorna oseba in kdo izvajalec na JSSK za to zadevo,
- katero premoženje (specifikacija) bi moralo biti vpisano, vrednost in datum pridobitve ali odtujitve,
- ali obstaja tveganje, da določena osnovna sredstva (zemljišča, stavbe ...) niso zemljiškoknjižno urejena glede lastništva in na katera so ta (specifikacija),
- ali ima JSSK vpisane vse pravice danih ali pridobljenih služnosti na nepremičninah?

ODGOVOR: Povečanje in zmanjšanje namenskega premoženja JSS MOK je v pristojnosti ustanovitelja, , ki s sklepom Občinskega sveta MOK zagotovi oz. v kolikor oceni, da javni sklad v okviru namenskega premoženja razpolaga s premoženjem, ki ga ne potrebuje za izvajanje namena, zaradi katerega je bil ustanovljen, zahteva prenos tega premoženja v last ustanovitelja.

Kot določa Zakon o javnih skladih-1 v 10. členu mora javni sklad povečanje kapitala javnega sklada z razporeditvijo presežka prihodkov nad odhodki vpisati v sodni register, ko skupna povečanja iz tega naslova presežejo 30% vrednosti kapitala, ki je vpisan v sodni register, lahko pa povečanja kapitala vpisuje tudi pogosteje.

JSS MOK vsa povečanja in zmanjšanja namenskega premoženja dosledno izvaja v svojih knjigovodskih bilancah, obenem pa poskrbi tudi za ureditev zemljiškoknjižnega stanja. Ker mora JSS MOK v primeru, ko namensko premoženje ni zagotovljeno v denarju, vrednost stvarnega vložka oceniti pooblaščeni revizor, kar je povezano z dodatnim stroški, bo JSS MOK predlagal vpis povečanja kapitala javnega sklada v sodni register, ko bo skupna vrednost povečanja presegla 30% vrednosti kapitala, ki je vpisan v sodni register in bo Občinski svet sprejel ustrezen sklep.

Ker so postopki vknjižbe, ob ustanovitvi prenesenega premoženja kompleksni, JSS MOK postopoma ureja vknjižbo lastninske pravice na svojem premoženju. Težavo predstavljajo predvsem stečaji družb in dostopnost do verige originalnih kupoprodajnih pogodb, zaradi česar mora JSS MOK sklepati pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja. Nemalo težav je tudi zaradi dejstva, da veliko objektov ni etažno razdeljenih.

JSS MOK je v korist gospodarskih komunalnih družb in MOK na zemljiščih, ki so v njegovi 100% lasti vknjižil dogovorjene služnosti.

3. JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MO KOPER – gradnja, prenove in vzdrževanje v letu 2017
JSS MOK je v letu 2017 v okviru investicijskega vzdrževanja stanovanjskega fonda v celoti obnovil 43 stanovanj, od tega 6 v celoti. Planiranih neprofitnih stanovanj za prenovo je bilo sicer 80 na lokaciji nad Dolinsko cesto, planirana je bila energetska sanacija objekta Cesta na Markovec 1/c.

Zanima me:
 opis prenove za posamezno stanovanje, stroški in lokacija stanovanja,
 aktivnosti, ki so bile izvedene za lokacijo nad Dolinsko cesto za prenovo 80 stanovanj z vzroki nerealizacije plana za leto 2017.

ODGOVOR: JSS MOK se je na povabilo za sofinanciranje operacij energetske prenove večstanovanjskih stavb v 100% javni lasti z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb prijavil s projektom »Energetska sanacija objekta Cesta na Markovec 1c (objekt s 24 neprofitnimi najemnimi stanovanji)«. Projekt sta že potrdila skupščina ZMOS in Ministrstvo za infrastrukturo. JSS MOK čaka le še na potrditev Službe vlade RS za razvoj in Evropsko kohezijsko politiko. Ko bo projekt potrjen tudi s strani države, bo JSS MOK z izvedbo projekta pričel poleti 2018 za katerega bo pridobil 44% nepovratnih kohezijskih sredstev.

V zvezi s prenovo oz. izgradnjo minimalno 80 neprofitnih najemnih stanovanj na lokaciji Nad Dolinsko cesto, JSS MOK išče rešitve za optimalno izrabo prostora in posledično najboljšo idejno rešitev izgradnje stanovanjske soseske na tej lokaciji. Med JSS MOK in Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javni sklad, potekajo dogovori o soinvestitorstvu gradnje in zagotovitvi kredita pod ugodnimi pogoji. V letu 2017 je JSS MOK celovito prenovil 6 stanovanj, tako v centru kot primestju in občini Ankaran. V povprečju je znašal strošek prenove na stanovanje 9.500 EUR. Večja vzdrževalna dela so bila izvedena v 27 stanovanjih. Stanovanja se nahajajo na širšem območju MOK. Povprečen strošek izvedenih del na stanovanje je 5.500 EUR. V 9 stanovanjih je JSS MOK izvedel zamenjavo stavbnega pohištva, to je vseh oken. Z izjemo stanovanja v občini Ankaran, so ta stanovanja locirana v KS Koper-center, KS Olmo-Prisoje in KS Žusterna. Strošek na stanovanje je v povprečju znašal 3.500 EUR.

4. JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MO KOPER – prodaja in nakup nepremičnin v letu 2017
JSSK je v letu 2017 prodal 14 v glavnem zasedenih stanovanj obstoječim najemnikom oz. uporabnikom. Kupil pa je nove poslovne prostore za delovanje sklada.

Zanima me:
- lokacija posameznega stanovanja in vrsta stanovanja: kadrovsko, neprofitno, profitno,
- knjigovodska vrednost stanovanja pred prodajo, ocenjena vrednost, kdo je bil cenilec in prodajna vrednost,
- ali je kateri od kupcev prejemal subvencijo stanarine, za katero obdobje in koliko,
- velikost stanovanja in starost,
- ali so novo poslovni prostori JSSK nadstandardni glede na predpise v RS,
- iz katerega vira je vila poravnana kupnina, kdo je bil cenilec, datum cenitve in vrednost cenitve.

ODGOVOR: JSS MOK je v letu 2017 prodal 9 stanovanj (6 službenih, 2 tržni in 1 neprofitno), klet, solastniški delež na kleti in solastniška deleža na stanovanju. Knjigovodska vrednost vseh nepremičnin je znašala 995.920 EUR, le-te pa so bile dejansko prodane za skupno 1.056.726 EUR. Povprečni letnik prodanih nepremičnin je 1928, kvadratura pa 52 m2. Nihče od kupcev, ki so bili v večini primerov tudi najemniki predmetnih nepremičnin, ni bil prejemnik subvencije. Z vidika gospodarnosti in posledično nižji stroškov cenitve, JSS MOK sodeluje s pooblaščenimi ocenjevalci vrednosti nepremičnin z obalnega področja.

Glede vprašanj v zvezi z novimi poslovnimi prostori JSS MOK je JSS MOK svojo obrazložitev že podal v odgovoru na vprašanje, ki ga je svetnica Olga Franca zastavila na seji Občinskega sveta MOK dne 30. 3. 2017, tako glede normativov kot glede postopka nakupa. JSS MOK je za poslovne prostore na naslovu Cesta Zore Perello Godina s finančne postavke 2000, 4200 – nakup zgradb in prostorov poravnal kupnino v skupni višini 870.000 EUR. Kot že pojasnjeno v odgovoru z dne 20. 4. 2017, je bila opravljena Analiza potreb in ponudb na trgu. Ponudbo na povabilo JSS MOK je oddal le en ponudnik, katerega ponudba je bila finančno sprejemljiva. Posledično v konkretni zadevi ni bil angažiran cenilec, kar pa je v skladu z zakonodajo.


5. JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MO KOPER – kratkoročne terjatve do kupcev na dan 31. 12. 2017

JSSK je imel na 31. 12. 2017 113.645 EUR terjatev od tega kar 44% nad 365 dni .

Zanima me:
- gibanje in stanje terjatev na dan 31. 12. Za zadnjih pet let do pravnih in fizičnih oseb,
- najvišji in najnižji dolg po dolžniku ter povprečni dolg glede na stanje na dan 31. 12. 2017,
- ali se zaračunavajo zamudne obresti neplačnikom ali dogovorjene obresti?
- koliko je bilo odpisov terjatev na dan 31. 12. 2017 in koliko za posamezno leto za preteklo pet letno obdobje,
- koliko je bilo neuspešnih sodnih postopkov izterjave v zadnjih petih letih,
- stroški izvršiteljev po posamezni izvršbi in izplen pri posameznem rubežu,
- s katerim sodnim izvršiteljev sklad sodeluje.

ODGOVOR: Gibanje in stanje terjatev po letih na dan 31. 12.:

JSS MOK dvakrat letno izvede obračun zamudnih obresti. Zamudne obresti pa se uveljavljajo tudi v vsakokratnem posameznem sodnem postopku. Za plačilo kupnine na obroke so dogovorjene pogodbene obresti.

V večini primerov zaradi ustavitve postopkov izvršbe, ker dolžniki niso imeli odprtega računa pri nobeni organizaciji za plačilni promet, niso prejemali nobenih rubljivih sredstev, so sprožili postopek osebnega stečaja in je ta pravnomočno zaključen z odpustom obveznosti oz. po njihovi smrti ni bil uveden zapuščinski postopek (v kolikor je bil, so dediči odgovarjali do višine podedovanega premoženja) je JSS MOK odpisal:
- za leto 2014 ni bilo odpisov;
- za leto 2015 odpisal terjatev v višini 1.688,97 EUR;
- za leto 2016 odpisal terjatve v skupni višini 3.566,28 EUR in
- za leto 2017 odpisal terjatve v skupni višini 9.739,00 EUR.

V primeru odpisa terjatev v letu 2017, gre za po večini v letu 2017 pravnomočno zaključene postopke izvršb, ki so se začeli voditi v letih od 2010 do 2015.

Odpis terjatev za leto 2018 bo komisija za popis dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb, terjatev, obveznosti ter denarja in vrednostnih papirjev za leto 2018 obravnavala v mesecu februarju 2019.

Glede na to, da je realizacija pobranih najemnin na letni ravni v povprečju 90%, je število neuspešnih postopkov izterjave neporavnanih zapadlih obveznosti, minimalno.

JSS MOK zaradi nižjih stroškov postopka sodeluje z izvršitelji iz območja MOK. Storitve slednjih potrebuje le v primerih prisilne izpraznitve stanovanj. Višina stroškov se od izpraznitve do izpraznitve razlikuje, in sicer predvsem zaradi kvadrature stanovanja; količine stvari, ki jih je potrebno odstraniti iz stanovanja; lokacije in dostopnosti stanovanja, … JSS MOK za povrnitev izvršilnih stroškov primarno vedno predlaga rubež denarnih sredstev pri organizacijah za plačilni promet, in sicer na kateremkoli računu, skladu, akreditivu ali podobnem računu, do višine celotne izvršljive terjatve.

6. JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MO KOPER – kapitalski prihodki v letu 2017
Sklad je v letu 2017 realiziran 1.004.562 EUR prihodkov od prodaje osnovnih sredstev, kar predstavlja 42% vseh prihodkov v letu 2017.

Zanima me:
 lokacija stanovanja, velikost, knjigovodska in prodajna vrednost,
 kdo je ocenil stanovanje in ocenjena vrednost ter način prodaje,
 ali so kupci bivši najemniki stanovanj.

ODGOVOR: Odgovorjeno pod točko 4.

7. JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MO KOPER – stroški za študije izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije v letu 2017
Porabljeno je bilo 30.976 EUR.

Zanima me:
- za katere aktivnosti so bila porabljena sredstva ter znesek stroška za posamezno aktivnost,
- komu so bila sredstva plačan ter kdaj.

ODGOVOR: Najvišji strošek, to je ca 20.000 EUR je predstavljal strošek geomehanskih preiskav območja Nad Dolinsko, ki jih je zaradi potreb projektiranja izgradnje novih neprofitnih najemnih stanovanj izvedla družbe Geoinženiring d.o.o. Ljubljana. Preostala sredstva pa so bila porabljena za izdelavo energetskih izkaznic, projektne dokumentacije za prenovo dela poslovnih prostorov, investicijske dokumentacije za prenovo 18 stanovanj v starem mestnem jedru, zadnje situacije za energetsko prenovo objekta Cesta na Markovec 1c, popise del in izvajanje nadzorov. Navedene storitve so po večini izvedle družbe DRAFT d.o.o. iz Lokev, Portal&K d.o.o. iz Hrvatinov, Krasinvest d.o.o. iz Sežane, Architecta d.o.o. iz Kopra, Legada d.o.o. iz Kopra in KOPE, Peter Koren s.p. Vsa plačila so bila izvedena v letu 2017, ko so bile storitve tudi dejansko opravljene.

8. JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MO KOPER – podatki iz ERAR portala
Iz podatkov ERAR za leto 2017 je razvidno, da JSSK posluje z različnimi odvetniškimi družbami, tako Odvetniško pisano Mirko Bandelj d.o.o, odvetniško pisarno Cek d.o.o., odvetniško družbo Čeferin in partnerji, …

Zanima me:
- katere zadeve vodijo posamezne odvetniške družbe in stanje v posameznem postopku ter uspešnost postopka v primerjavi z nastalimi stroški,
- ali lastna pravna služba ni bila kompetentna za vodenje sodnih zadev, ki so predani odvetniškim družbam in zakaj?

ODGOVOR: Na JSS MOK je zaposlen le en pravnik, ki pokriva vsa področja dela javnega sklada, vključno s kadrovskimi zadevami. JSS MOK se po podrobni proučitvi vsake posamezne zadeve sproti odloča, katere zadeve bo zaupal zunanjim izvajalcem. To je odvisno predvsem od zahtevnosti predmeta pravde, potencialnih težavnih strank, predvidene dolgotrajnosti postopka in podobno. Pooblaščenci JSS MOK trenutno zastopajo v 8 zadevah. JSS MOK je bil v večini dosedanjih postopkov, za katere je pooblastil zunanje odvetniške pisarne, uspešen. V primeru končnega uspeha v posamezni pravdi, mu je nasprotna stran tudi povrnila stroške postopka.

9. JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MO KOPER – kapitalski prihodki v letu 2017
Iz podatkov ERAR je razvidno,da je JSSK nakazal sredstva nekaterim društvom.

Zanima me:
- katerim društvom oz. sorodnim organizacijam je bilo nakazalo v zadnjih petih letih, koliko in kdaj ter namen,
- kako se določa izbor prosilcev, na podlagi katerih aktov in kriterijev.

ODGOVOR: JSS MOK je v zadnjih petih letih, to je 27. 9. 2016, s sklepom direktorja, zaradi nakupa športne opreme za mladinski pogon, nakazal le donacijo v višini 5.000 EUR športnemu društvu FC Koper.

10. PRAVILNIK O NEZAHTEVNIH IN ENOSTAVNIH OBJEKTIH NA KMETIJSKIH IN GOZDNIH ZEMLJIŠČIH V MESTNI OBČINI KOPER
Pravilnik je bil sprejet v letu 2015.

Zanima me:
- koliko vlog in za katero vrsto objekta je bilo vloženih v letu 2017,
- kako so bile vloge rešene (časovno glede na vložitev, pozitivna rešitev, zavrnitev, vzroki
zavrnitve),
- iz katerih naselij so bili prosilci.

11. MREŽA OSNOVNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA V MESTNI OBČINI KOPER

Zanima me:
- kdaj je občinski svet nazadnje določil (sprejel) mrežo osnovnega zdravstvenega varstva v občini,
- ali je potrebna posodobitev in kakšni postopki morajo pred tem steči.
Prosim za kopijo dokumenta.

ODGOVOR: V 4. členu Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17 – v nadaljevanju ZZDej) je določeno, da se zdravstvena dejavnost kot javna služba se opravlja v okviru mreže javne zdravstvene službe. Merila za postavitev mreže javne zdravstvene službe se določijo s planom zdravstvenega varstva Republike Slovenije ob upoštevanju zdravstvenega stanja, števila, starostne in socialne strukture prebivalcev, enakih pogojev oziroma možnosti za uporabo zdravstvenih storitev, potrebnega obsega posamezne dejavnosti iz 2. člena tega zakona, stopnje urbanizacije območij, specifičnosti poselitve in dostopnosti na demografsko ogroženih območjih ter stanja onesnaženosti okolja in gospodarskih možnosti. V 5. členu ZZDej je določeno, da mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni določa in zagotavlja občina oziroma mesto. Javna mreža na primarni ravni je prostorska in časovna porazdelitev zmogljivosti javnih zdravstvenih zavodov in koncesionarjev, s katerimi občina zagotavlja prebivalcem optimalno dostopnost zdravstvenih storitev in oskrbo z njimi na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Občinski svet Mestne občine Koper je na seji dne 22. septembra 2005 sprejel Sklep o sprejemu strategije razvoja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 90/05). Priloga strategije je Mreža zdravstvene dejavnosti na primarni ravni v Mestni občini Koper, ki obsega pregled mreže osnovne zdravstvene dejavnosti in lekarniške dejavnosti. Od sprejetja navedenega sklepa se je mreža zdravstvene dejavnosti na primarni ravni spreminjala, predvsem v smislu dodatnih programov. V kolikor bo potrebno navedeni sklep spremeniti in dopolniti, bo to predlagatelj predlagal Občinskemu svetu. Dokumenti so objavljeni na spletni strani Mestne občine Koper na naslednji povezavi: http://www.koper.si/index.php?page=documents&item=2001711&tree_root=345

12. SVET ZA VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN
Skladno s Statutom Mestne občine Koper ima občinski svet imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin.

Zanima me:
- kdaj je občinski svet imenoval nazadnje člane tega sveta,
- obdobje njihovega mandata,
- katere naloge opravlja svet in komu poroča ter
- kakšen je namen tega sveta (cilji).

ODGOVOR: Odgovor na to vprašanje bo podan po proučitvi zakonodaje, ki ureja področje gospodarskih javnih služb in pregledu primerov dobrih praks iz drugih občin.


13. TOŽBA V ZADEVI VELIKIH OBCESTNIH PLAKATOV ZOPER MULTIMEDIJSKI CENTER VIZIJA d.o.o., Verdijeva ulica 10, Koper

Zanima me:
- ali je domnevno prizadeti gospod Nermin Dedić vložil tožbo zoper družbo in odgovorno osebo v 100% lasti MO Koper,
- koliko znaša tožbeni zahtevek,
- kdo vodi obravnavo primera (občina ali odvetniška družba in katera),
- kakšni stroški so že nastali in kdo jih bo poravnal.

ODGOVOR: Vizija d.o.o. do priprave tega odgovora ni prejela tožbe s strani Nermina Dedića. Ob tem je potrebno povdariti, da bi bila ev. tožba docela neupravičena, saj je Vizija d.o.o na oglaševalnih panojih objavila le naslovnico časopisa Slovenske novice, ki so predhodno poročale o Nerminu Dediću.

14. SANACIJA PLAZU V GUCIH IN SODNI SPOR

Zanima me:
- ali poteka sanacija plazu v Gucih skladno s projektom in finančnim okvirom ter kdaj bo sanacija zaključena,
- kolikšni so bili vsi stroški občine v zadevi sodnega postopka z družino Djekić, ko je občina preverjala obstoječe meje parcel,
- kakšen je bil izid sodnega spora, ki ga je občina sprožila.

ODGOVOR: Čeprav je bila izvedba sanacije plazu v Gucih planirana za leto 2018, se ta še ni začela, saj MOK do danes še ni pridobila gradbenega dovoljenja, čeprav je bila vloga na Upravno enoto podana že decembra 2017. Takoj, ko bo gradbeno dovoljenje pravnomočno, bo MOK izvedla javno naročilo za izbiro izvajalca in nato začela z deli. Če gre vse po načrtih, se bo sanacija začela še letos, rok za izvedbo pa je dva meseca. Stroški, ki jih je Mestna občina Koper v tej zadevi imela znašajo 2.928,67 EUR. V znesek so všteti tako odvetniški stroški kot tudi stroški geodeta. MOK je podala predlog za ureditev meje, ki jo je sodišče s sklepom z dne 14.10.2016 skladno s 77. členom Stvarnopravnega zakonika določilo na podlagi močnejše pravice. Navedeni sklep je s 5. 9. 2017 potrdilo tudi Višje sodišče.

Search