Svetniška vprašanja za 32. sejo, 19.07.2018

SVETNIŠKA VRAŠANJA ZA 32. REDNO SEJO MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KOPER DNE 19. 07. 2018

 Vprašanja postavlja Olga Franca, članica občinskega sveta

1. SUBVENCIONIRANJE OBNOV ISTRSKIH (KRAŠKIH) SUHIH ZIDOV V MO KOPER
Na podeželju ugotavljamo, da erozija časa najeda tudi našo istrsko krajino, izginajajo zaradi rušenja in posegov v okolje tudi kraški suhozidani zidovi. Nedopustno je, da se jih tudi ruši in nadomešča z betonom. Suhozidni zidovi so pomemben element avtentične istrske krajine in nujno so potrebne spodbude za njihovo ohranitev ter varovanje kot bogate kulturne dediščine.

Zanima me:
• ali je MO Koper v preteklih 10 letih subvencionirala obnovo in vzdrževanje kraških suhih zidov? Če ni me zanimajo vzroki, v nasprotnem prosim za podatek o višini sredstev in prejemnikih po posameznem poslovnem letu,
• ali občina spodbuja in na kakšen način, da bi se ohranila ta stroka (z izobraževanjem, vključevanjem v promocijo Istre v razne dogodke ....),
• ali ima občina oceno stanja na tem področju in oceno potrebnih sredstev za subvencioniranje po posamezni krajevnih skupnosti?

2. CESTA GRAČIŠČE – MOVRAŽ
Občina je pred leti urejevala lastništvo na občinski cesti od Gračišča do Movraža v zadevi širitve in ureditve ceste do Smokvice in po načrtih še do Movraža. 

Zanima me:
- ali je sedaj celotna trase ceste Gračišče - Movraž v občinski lasti? Če še ni, kateri deli so še v zasebni lasti, velikost zemljišč, vzroki za neurejeno stanje in kdo so lastniki ter številke parcel.

3. CESTA RIŽANA KRNICA - ČRNI KAL IN CESTA RIŽANA - STEPANI - ROŽAR
Nekateri krajani so me opozorili, da občina še ni uredila lastništva (odkupa deležev zasebne lastnine) na javni občinski cesti.

Zanima me:
- katera zemljišča (številke parcel) še niso v občinski lastni, velikost in kdo so lastniki,
- vzroki za morebitno neurejeno stanje in kdaj bodo zadeve urejene,
- koliko znašajo ocenjena finančna sredstva za izvedbo vseh odkupov? 

4. JUMBO PLAKATI VELIKI OBCESTNI PLAKATI NA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH
Občina je v letu 2017 sprejela odlok s katerim je prepovedala postavljanje velikih obcestnih plakatov na kmetijska zemljišča. 

Zanima me:
- kateri in koliko velikih obcestnih plakatov je inšpekcija v tem času odstanila in opozorila lastnike zemljišč na potrebno odstaranitev(učinkovitost odloka),
- ali je inšpekcija po sprejetju odloka s strani MOK prejela zaprosilo, da se opravi nadzor na terenu in ukrepa skladno z odlokom.

5. ENKRATNE DENARNE POMOČI MLADIM INMLADIM DRUŽINAM PRI PRVEM REŠEVANU STANOVANJSKEGA PROBLEMA
Županu smo že v letu 2006 podali pobudo za pomoč mladim družinam pri prvem reševanju stanovanjskega problema. Predlagali smo znižanje komunalnega prispevka pri gradnji hiše oz. plačilo dajatev ob nakupu stanovanja. Odgovor je bil negativen.
Ponovno predlagamo, da občinske službe pripravijo nabor ukrepov za pomoč mladim družinam in občinskemu svetu predlagajo v potrditev ustrezne pravne podlage.

6. ODPIS TERJATEV DO KUPCEV NA DAN 31. 12. 2017
Zanima me:
- zakaj občinski svet ne potrjuje sklepa o odpisu terjatev do kupcev in vse druge odpise vezane na letni inventurni popis sredstev in obveznosti,
- koliko in komu so bile na dan 31. 12. 2017 odpisane terjatve ter vzrok odpisa?

7. KOPRSKO MESTNO KOPALIŠČE
Zanima me:
- kdaj in komu je MO Koper oddala koprsko kopališče v najem oz. upravljanje,
- koliko znaša letno najemnina,
- kakšne pravice in obveznosti ima najemnik do MO Koper,
- ali je MO Koper odobrila posege na kopališču, kdaj in s katerim aktom,
- kakšne so obveznosti MO Koper v zadevi upravljanja kopališča, kakšni so letni stroški in vrsta stroškov,
- ali se objekti na koprskem kopališču uporabljajo tudi za protokolarne namene občine - po katerem dogovoru in kakšni stroške je občina v zadnjih petih letih v v zvezi s temi dogodki plačala, kdaj in koliko?

8. KOMPOSTNIKI IN NIŽJI RAČUNI ZA ODVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV
Računi za odvoz komunalnih odpadkov so lahko nižji v primeru, da ima uporabnik (občan) urejen lesen kompostnik.

Zanima me:
- Koliko prijav za znižanje računa za odvoz komunalnih odpadkov z urejenim kompostnik je bilo doslej pri Marjetici d.o.o. vloženo,
- Koliko vlog je bilo zavrnjenih in zakaj,
- Kdaj in na kakšen način so bili občani obveščeni o vrstah in dimenzijah ustreznosti kompostnika kot osnovo za znižanje računa za odvoz komunalnih odpadkov?

9. OZNAČEVANJE LOKACIJ HIŠNIH ŠTEVILK PO NASELJIH
Dekani so dokaj veliko naselje z zelo razpršenimi zaporednimi številkami hiš oz. stavb. Tako vidimo, da sosednji hiši nosita povsem različne hišne številke z veliko medsebojno razliko. Ne le v Dekanih, tudi drugod vasi niso razdeljene na ulice, označevanje lokacij hiš pa že ves čas ni urejeno.
Predlagam (predlog sem podala tudi na odboru za promet in GJS dne 16. 7. 2018):
- da MO Koper v najkrajšem času uredi označevanje lokacij hišnih številk v Dekanih in drugih večjih naselij in s tem odpravi težave pri iskanju hiš s strani raznih dostavnih vozil, pošte, turistov ...

10. RAZVOJ TURIZMA NA PODEŽELJE
Turizem se počasi razvija tudi na podeželju in to kljub temu, da občina nima sprejete turistične strategije razvoja podeželja.

Zanima me:
- katere vasi in njihove znamenitosti ter vsestranska ponudba, ki jo nudijo so predstavljene v posebnih zloženkah, katalogih, informativnih turističnih gradivih tako v tiskani kot e obliki?
- ali TIC načrtuje spodbujanju turizma na podeželju s postavitvijo informativnih turističnih tabel tako, da bi informacije lahko dobili celovito na enem mestu tako pohodniki, turisti in drugi, ki obiskujejo naše kraje?

Search