Svetniška vprašanja in odgovori, 20. sejo 20.04.2017

20. seja, 20.04.2017 - SVETNIŠKA VPRAŠANJA

 1. POŽAR V ČRNOTIČAH IN OKOLICI AVGUSTA

2016 Poveljnik Gasilske brigade Koper (GB ) gospod Vilij Bržan je na seji občinskega sveta 30. 3. 2017 pojasnil, ob sprejemu letnega poročila dela GB Koper za leto 2016, da je navedeni požar povzročil največjo škodo doslej v Sloveniji, da je bilo v gašenje vključeno približno 1.000 gasilcev iz vse Slovenije. Pojasnil je tudi, da v avgustu 2016 ni bila razglašena visoka stopnja požarne ogroženosti v MO Koper, niti na strani odgovornih v državi in sicer iz razloga, ker po razglasitvi je potrebno izvajati protipožarne ukrepe in ti ustvarijo stroške. Zanima me, katere aktivnosti je izvajala MOK in GB Koper, da bi avgusta 2016 bila razglašena visoka stopnja požarne ogroženosti. Kateri podatki so bili na razpolago za razglasitev , kdaj in zakaj ni bilo razglasitve? Katere aktivnosti je doslej MO Koper in GB Koper izvršila, da bi Slovenske železnice izdelale in sprejele ELABORAT ukrepov pred požarno ogroženostjo, skladno z 6. odstavkom 3. člena Pravilnika o ukrepih varstva pred požarom v požarnovarnostnem pasu želežniške proge, na tirnih vozilih in na tirnih vozilih z odprtim kuriščem (Ur. L. RS, št. 63/13)? Ali je MOK ali GB Koper sprožila kakšne postopke v zvezi z odgovornostjo Slovenskih železnic za navedeni požar z ogromno škodo? Ali bi morala MOK razglasiti sama visoko stopnjo požarne ogroženosti?

ODGOVOR: Mestna občina Koper v sodelovanju z gasilsko javno službo spremlja stanje požarne ogroženosti naravnega okolja, kakor to spremlja tudi Uprava RS za zaščito in reševanje. Skladno z Uredbo o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št.
20/14) se velika ali zelo velika požarna ogroženost razglasita na podlagi vremenski razmer, razpoložljivih modelskih rezultatov požarne ogroženosti, podatkov Agencije RS za okolje, števila, lokacije in obsega požarov v naravnem okolju v določenih časovnih obdobjih ter razpoložljivih podatkov in ugotovitev Zavoda za gozdove Slovenije. Na območju Mestne občine Koper stanje avgusta 2016 ni bilo takšno, da bi se Mestna občina Koper ali Uprava RS za zaščito in reševanje odločili za razglas velike požarne ogroženosti. Domnevni vzrok nastanka velikega požara na Kraškem robu avgusta 2016 je bilo iskrenje železniškega vagona, kateri je zanetil več kot 20 požarov ob železniški progi od vasi Črnotiče do vasi Dol.
Glede na obseg intervencije je bil aktiviran Državni načrt zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju ter Uprava RS za zaščito in reševanje je sodelujočim gasilskim enotam pokrila stroške škod na vozilih, izplačala nadomestila plač za izostanke iz služb ter stroške goriva in prehrane.
Postopke glede odgovornosti Slovenskih železnic za navedeni požar vodijo organi pregona in so tako vezani na ugotovitve kriminalistične preiskave, o čemer pa Mestna občina Koper in Gasilska brigada Koper nista obveščeni.
Slovenske železnice so skladno s Pravilnikom o ukrepih varstva pred požarom v progovnem in požarnovarnostnem pasu železniške proge in na tirnih vozilih z odprtim kuriščem (Uradni list RS, št. 72/09 in 63/13) za odseke z veliko in zelo veliko požarno ogroženostjo izdelale predpisani elaborat, ki določa širino požarnovarnostnega pasu in zajema gradbenotehnične ukrepe v sodelovanju s predstavniki Gasilske zveze Slovenije in Zavoda za gozdove Slovenije. Mestna občina Koper in Gasilska brigada Koper skladno z uredbo nista predvideni kot udeleženec v postopku izdelave elaborata.

2. UREDITEV SPLETNIH STRANI KRAJEVNIH SKUPNOSTI

Na podlagi krajše analize spletnih strani krajevnih skupnosti sem ugotovila, da ima KS Koper center (http://koper-center.si/ ) urejeno spletno stran, prav tako KS Žusterna (http://www.zusterna.si/) , ki pa nima objavljenih zapisnikov sej sveta, je pa edina KS z urejeno povezavo s spletno stranjo MOK . KS Dekani (http://dekani.si/krajevna-skupnost ) neredno objavlja zapisnike sej (ti so nepodpisani), krajevna skupnost Škofije (http://www.ks-skofije.si/) ima urejeno spletno stran, 2 in redno objavlja zapisnike sej sveta ter vsa vabila, sporočila za javnost…. Krajevna skupnost Hrvatini (http://www.hrvatini.si/ ) neredno objavlja zapisnike sej ( za 2016 so objavljeni, za 2017 pa ne. Druge KS nimajo svoje spletne strani. S spletne strani MOK imajo krajani dostop do urniku KS in e-pošti, ne pa tudi do spletne strani KS, če ta obstaja. Izjema je samo KS Žusterna. Po zakonu mora imeti vsaka oseba javnega prava krajanom dostopen katalog informacij javnega značaja, ter odgovorno osebo, bodisi na spletu, bodisi na oglasni tabli ali kako drugače. Tega nima nobena KS. Predlagam, da MOK: 1. na spletni strani MOK urediti dostop do spletnih strani KS, 2. priporoči vsem KS, da oblikujejo katalog informacij javnega značaja, ki je lahko objavljen tudi na spletni strani MOK, če KS nima lastne spletne strani. Menim, da je MO Koper dolžna posredovati pri KS, ki slednjega niso uredile na ustrezen način ter pri tem tudi finančno pomagati. Potrebno je tudi izobraziti tajnice oz. odgovorne osebe, saj na primeru KS Dekani lahko trdim, da področja informacij javnega značaja ne poznajo dovolj in izvajajo zahtevke velikokrat neustrezno. Ker so KS pod okriljem MO Koper ni primerno, da strokovne službe MO Koper to področje prepuščajo samovolji KS in ostaja neurejeno, neugledno in v nasprotju z zakonodajo.

ODGOVOR: Mestna občina Koper je krajevne skupnosti že večkrat pozvala, nazadnje junija 2016, da jih določila Zakona o informacijah javnega značaja zavezujejo k posredovanju pomembnih informacij o njihovem delu tudi v svetovni splet. Ponujena jim je bila tudi možnost, da te informacije objavljajo na spletnem portalu MOK. Ponovno jih bomo opozorili, da so tovrstne objave obvezne tako zaradi zakonskih določil kot tudi zaradi zagotavljanja javnosti dela Svetov krajevnih skupnosti.
Na portalu MOK, na straneh krajevnih skupnosti so objavljene povezave do spletnih strani KS Hrvatini, KS Škofije in KS Žusterna.
Za oblikovanje kataloga informacij javnega značaja za posamezno krajevno skupnost je v pripravi enotna podlaga, ki jo bodo krajevne skupnosti dopolnile s svojimi podatki.
V primerih, ko krajevne skupnosti prejmejo zahtevke za dostop do informacij javnega značaja se praviloma obrnejo na naše strokovne službe, kjer jim nudimo vso potrebno pomoč za ustrezno vodenje postopka.

3. NAMESTITEV BEGUNCEV V MO KOPER

Zanima me katere aktivnosti so potekale skladno s sklepi izredne seje občinskega sveta z dne 18. 3. 2017 v času od izredne seje do danes. Kolikokrat se je sestala komisija za reševanje problematike beguncev in katere sklepe je sprejela. Ali bodo za begunce namenjena tudi stanovanja JSSK, po katerem pravilniku in kdo bo o tem odločal?

ODGOVOR: Od izredne seje Občinskega sveta z dne 18.3.2017, kjer je bila obravnavana problematika namestitve oseb s priznano mednarodno zaščito se je nadaljevala komunikacija med predstavniki Ministrstva za notranje zadeve (v nadaljevanjau MNZ) in predstavniki Mestne občina Koper.
Mestna občina Koper je v sodelovanju z Javnim stanovanjskim skladom Mestne občine Koper in posameznimi zainteresiranimi zasebnimi lastniki, posredovala MNZ nabor stanovanjskih enot, primernih za namestitev oseb s priznano mednarodno zaščito. Strokovne službe MNZ so si nekatera stanovanja ogledali in jih označili kot primerna, vendar do današnjega dne ni bila sklenjena pogodba o najemu niti za eno stanovanje.
V tem času so bili štirje sestanki, na katerih so sodelovali predstavniki MNZ in pa predstavniki novo ustanovljenega Vladnega urada za oskrbo migrantov in integracijo, ki je na nivoju države pristojen in zadolžen za nastanitev migrantov, njihovo zdravstveno oskrbo, vključevanje v izobraževanje in delo.
Sestankov so se poleg predstavnikov občinske uprave udeleževali tudi posamezni člani delovne skupine, katero je imenoval Občinski svet in tako bili seznanjeni z vsem dogajanjem. Člani delovne skupine se niso sestajali sami, prav tako niso sprejeli nobeneg sklepa, saj to ni bil niti namen. Člani delovne skupine spremljejo aktivnosti, ki potekajo na relaciji občina-MNZ in z vidika Občinskega sveta skrbijo, da se izvaja sklep Občinskega sveta z dne 18.3.2017.
Tako predstavniki občine, kot nekateri občinski svetniki so se udeležili tudi seje Komisije DZ RS za peticije, ki je bila dne 17.7.2017 in na kateri je bila obravnavana peticija Civilne iniciative (CI) krajanov Škofij proti naselitvi oseb z mednarodno zaščito v objektu na Sp. Škofijah. Komisija, ki je sestavljena skladno z zastopanostjo strank v DZ, žal, ni sprejela predlaganega sklepa, ki je bil v podporo zahtevam CI in Občinskega sveta.
Na vseh dosedanjih sestankih s predstavniki MNZ pa tudi poslanci DZ v komisiji je bilo jasno predstavljeno stališče Občinskega sveta , ki je , da se občina strinja z namestitvijo do 50 oseb
s priznano mednarodno zaščito na območju naše občina, vendar ne v objektu na Škofijah, ampak razpršeno, z naselitvijo posameznih družin v več različnih naselij.
MNZ tudi na zadnjem sestanku, ki je potekal 22.5.2017 ni jasno in dokončno podal svojega odgovora glede uporabe objekta na Škofijah, kljub jasnemu in vztrajnemu stališču predstavnikov občine, da krajani Škofij zahtevajo upoštevanje sklepa Občinskega sveta . Prav tako se MNZ še ni dokončno opredelil glede ponujenih stanovanj. Tudi v nadalje bo občinska uprava v konstruktivnem dialogu z MNZ s ciljem, da se državi pomaga pri reševanju občutljive problematike, vendar v okvirih pooblastila, ki ji ga je dal sklep Občinskega sveta.
ODGOVOR JSS MOK: JSS MOK je za reševanje stanovanjskega problema beguncev za dobo enega leta na povpraševanje MOK ponudil 6 stanovanj. Odločitev, koliko stanovanj bo dejansko namenjenih reševanju predmetne problematike, še ni bila sprejeta. Oddaja stanovanj se bo izvedla v skladu z 20. in 23. členom Splošnih pogojev poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 61/09). O oddaji in višini najemnine bo na podlagi citiranih določil odločal Nadzorni svet JSS MOK.

4. OTROŠKO IGRIŠČE V DEKANIH

V odgovorih na vprašanje ureditve igrišča ste v preteklosti odgovorili, da bo otroško igrišče sodobneje urejeno, da bo pesek zamenjan z ustrezno plastično maso. Ker do danes se zadeva ni uredila, sprašujem, zakaj ni premika in kdaj bo. Otroško igrišče je potrebno tudi ograditi, saj ni varno iz vidika bližnje ceste, kakor tudi ne zaradi obiskov mačk in psov, ki onesnažujejo igrišče.

ODGOVOR: V odgovoru na svetniška vprašanja smo v decembru 2014 glede igrišča v Dekanih navedli da: "...... se je urejanje večnamenske površine ob fontani v Dekanih izvajalo usklajeno z željami KS Dekani, ki je tudi lastnica omenjene površine in ima načrtu ima še nekatera manjša ureditvena dela, v sklopu katerih je predvidena tudi postavitev gumijastih talnih podlog". Nismo seznanjeni ali je krajevna skupnost v tem času že izvajala aktivnosti v ta namen in tudi ni bilo to vprašanje izpostavljeno kot prioriteta. Igrala so precej odmaknjena od samega cestišča zato tudi ob pripravi projekta ureditve parkovnih površin ni bila predvidena varnostna ograja. Krajevno skupnost bomo opozorili na to problematiko in poskušali uskladiti ustrezno rešitev.

5. NAKUP POSLOVNIH PROSTOROV JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MO KOPER

Iz medijev smo bili obveščeni, da JSSK kupuje elitne, nadstandardne poslovne prostore za 800.000 EUR od Istrabenza. Zanima me, katere aktivnosti so potekale v zvezi z nakupom, ali je sklenjena pogodba, plačana kupnina, koliko znaša kupnina in koliko znašajo vsi stroški v zvezi z 3 nakupom. Kakšna je površina poslovnih prostorov in kaj predstavljajo poslovni prostori glede normativa na posameznega uslužbenca, ki je predpisan za javno upravo.

ODGOVOR JSS MOK: JSS MOK se v začetku meseca junija 2017 izteče pravica do uporabe poslovnih prostorov na naslovu Nazorjev trg 5, Koper, zaradi česar je bil primoran začeti z aktivnostmi za nakup poslovnih prostorov. V mesecu oktobru in novembru 2016 je bila tako opravljena Analiza potreb in ponudb na trgu. Vezano na pridobljene podatke je JSS MOK v mesecu novembru 2016 k oddaji ponudbe povabil ponudnike, ki so glede na predhodno izvedeno analizo izpolnjevali zahtevane kriterije (lokacija, površina, cena).
Ponudbo je oddal le en ponudnik, to je družba ISTRABENZ d.o.o., ki je JSS MOK za ceno 870.000,00 EUR v odkup ponudila poslovne prostore na naslovu Ceste Zore Perello-Godina 2 v Kopru, ID znak 2605-1167-38 v izmeri 635,36 m2, ID znak 2605-1167-44 v izmeri 48,90m2 in ID
znak 2605-1167-45 v izmeri 68,75m2. S ponudnikom so bila naknadno opravljena tudi pogajanja.
Ker ponujeni prostori ustrezajo postavljenim kriterijem in je bila ponudba za JSS MOK tudi finančno sprejemljiva, je JSS MOK z izbranim ponudnikom dne 30.12.2016 sklenil kupoprodajno pogodbo za ceno 870.000,00 EUR. Prodajna pogodba je bila sklenjena pod odložnim pogojem, da prodajalec v pogodbeno dogovorjenem roku zagotovi izbrisna dovoljenja za vse vpisane hipoteke na nepremičnini. Po podpisu pogodbe je bila na fiduciarni račun notarja plačana ara v višini 130.500,00 EUR. Skladno z določili prodajne pogodbe, bo JSS MOK preostanek kupnine poravnal po potrditvi, da so bila pridobljena vsa pravno ustrezna izbrisna dovoljenja. Po plačilu preostanka kupnine bo izvedena primopredaja nepremičnine. Strošek pogodbe v notarskem zapisu bremeni vsako stranko pogodbe do ½. Prodajalec nosi stroške glede izdaje izbrisnih dovoljenj in notarske hrambe le-teh. Vsi stroški vezani na deponiranja are, vpisa v zemljiško knjigo in deponiranja odpravka prodajne pogodbe namenjene vpisu v zemljiško knjigo, skupaj z overjenim in izrecnim in nepogojnim zk dovolilom pa bremenijo JSS MOK. Višina slednjih bo znana po izpolnitvi odložnega pogoja. Prodajalec je po pogodbi zavezan k plačilu 2% davka na promet nepremičnin.
Kljub temu, da so Normativi za zagotavljanje obsega potrebnih poslovnih in delovnih površin za potrebe države zavezujoči le za državne organe, jih je JSS MOK pri analizi potreb poslovnih prostorov smiselno upošteval. Pri samem izračunu potrebni površin je bil poleg sedanje kadrovska zasedenosti, upoštevan tudi bodoč prenos dejavnosti oz. nalog vezanih na glavno pisarno in službe za informatiko, ki jih za enkrat še opravlja MOK. Velik del površin je namenjenih tudi prevzemu arhiva zadev JSS MOK. Vse navedeno je povezano s srednjeročno strategijo JSS MOK in predvideno rastjo delovanja sklada.

6. NAKUP OBRAMBNEGA STOLPA GLEM

Zanima me, katere aktivnosti so bile s strani MO Koper izvršene vse od javne dražbe dalje. Kateri finančni izdatki so nastali, komu so bili plačani, kdaj ter komu. Ali MO Koper pripravila ali je v pripravi strategija upravljanja s tem protokolarnim objektom v obliki elaborata in bo občinski svet o tem seznanjen? V katero javno gospodarsko službo se bo objekt uvrstil?

ODGOVOR: Mestna občina Koper je šele s pravnomočnostjo sklepa o izročitvi nepremičnine dne 18.04.2017 pridobila pogoje za vpis lastninske pravice na navedeni nepremičnini in prevzem v posest. Sklep o vpisu lastninske pravice je MOK prejela dne 10.05.2017. Strokovne službe MOK so izdelale povpraševanje za izdelavo načrta upravljanja in trženja utrdbe v Glemu za turistične, protokolarne in promocijske namene. Predvidoma do konca meseca maja, bo MOK pridobila več ponudb, na podlagi katerih bo izbrala izvajalca. Na podlagi načrta upravljanja in trženja utrdbe v Glemu, se bo MOK odločila na kakšen način pristopiti k aktivnemu upravljanju z objektom, z željo realizacije zastavljenih vsebin, zaradi katerih je objekt kupila ter bo določila upravljavca. Izdelan načrt upravljanja bo dostopen, kot je slednje urejeno z informacijami javnega značaja.

7. STRATEGIJA REŠEVANJA PROSTORSKIH STISK OSNOVNIH ŠOL V MO KOPER

Že dlje časa smo priča prostorskim stiskam na več osnovnih šolah in vrtcih v MOK. Sprašujem, ali ima MOK strategijo reševanja za posamezno šolo oz. vrtec, kje je dokument za vpogled in kakšna je njegova vsebina? Obstajajo izračuni ekonomičnosti sanacij ali gradnje novih objektov iz stroškovnega in vseh drugih vidikov?

ODGOVOR: V Mestni občini Koper tekoče sledimo povečevanju števila oddelkov po posameznih šolah. Skupaj z vodstvi posameznih šol tekoče usklajujemo potrebe po prostoru za pouk glede na dejanski vpis učencev in organizacijo pouka in tako soustvarjamo strategijo zagotavljanja prostorov. Pri zagotavljanju prostora za pouk v okviru notranjih rezerv
posamezne šole, s spremembo namembnosti prostorov ali notranjim preurejanjem, upoštevamo prioritete šole. Kjer so notranje rezerve že izkoriščene, načrtujemo dozidave za pridobitev potrebnih dodatnih učilnic.
Podatke, ugotovitve in namere smo zbrali v delovnem gradivu Pregled in napoved števila učencev, oddelkov in prvošolcev v osnovnih šolah Mestne občine Koper od šolskega leta 2006/2007 do 2021/2022 s poudarkom na prostorski problematiki ter predlogi zagotovitve manjkajočih učnih prostorov (november 2016). Dokument zajema prikaz demografskih gibanj v občini in po posameznih šolskih okoliših ter za vsako šolo obstoječe in predvideno število oddelkov, potrebno število učilnic v naslednjih letih in predlog zagotovitve manjkajočih učilnic v okviru notranjih prostorski možnosti. Na podlagi sedaj znanih podatkov je predvideno, v katerem letu bo na nekaterih šolah potrebno dodatne prostore zagotoviti z dozidavami ali na drug način.
Prioritete pri zagotavljanju dodatnih prostorov z dozidavami se bodo na ravni občine določale sproti, glede na nujnost reševanja prostorske problematike posameznih šol. Velikost posameznih generacij, ki se dejansko vpišejo v posamezno šolo v posameznem šolskem letu, se na podlagi izkušenj namreč včasih lahko razlikuje od ocen na podlagi znanih demografskih podatkov. Način zagotovitve dodatnih prostorov, obseg in ocenjena vrednost posamezne investicije ter terminski plan izvedbe bo določen s pripravo projektne dokumentacije, sprejetjem investicijskega programa in zagotovitvijo potrebnih sredstev v proračunih naslednjih let.
Skladno s področno zakonodajo mora občina zagotavljati prostor v vrtcu na območju celotne občine, in ne le kraja. Predšolska vzgoja je v naši občini organizirana v treh samostojnih vrtcih in 5-ih vrtcih pri osnovnih šolah. Želje in potrebe staršev po vključitvi otrok v organizirano obliko predšolske vzgoje redno spremljamo. Uvedli smo enotni vpis v vrtce na območju občine z namenom, da imamo ves čas vpisnega postopka natančen pregled nad dejanskim stanjem števila vpisanih otrok in s tem povezanih potreb po zagotovitvi zadostnega števila prostih mest v vrtcih. Tako smo število oddelkov v vrtcih MOK vsako leto povečevali in iz števila 88 v letu 2004 prišli v letu 2016 na 129 oddelkov (vključno z razvojnim oddelkom v Portorožu), bodisi z novogradnjami, ureditvijo dodatnih prostorov v nekaterih drugih objektih bodisi z preurejanjem prostorov nekaterih osnovnih šol, vse z željo ohraniti visoko, kar 85 odstotno vključenost predšolskih otrok v javne vrtce. Ta pa je za slabih 10 odstotnih točk višja od državnega povprečja.

8. PROJEKTI ZA KANALIZACIJO 2017

Zanima me strategija razvoja kanalizacijskega omrežja v MOK. Kje je dokument na vpogled, kaj obsega in kaj predvideva za področja, kjer kanalizacijsko omrežje ni v načrtih. V načrtu razvojnih programov so v postavki OBO050-11- 0027 Projekti za kanalizacije predvideni odhodki 10.000 EUR. Za katera območja, natančnejše za katera hišne številke je predvidena izgradnja kanalizacije v letu 2017 oz. je predvidena izdelava projektov?

ODGOVOR: Predvideni odhodki na postavki 2442-0001 Projekti za kanalizacije – ostali projekti, za leto 2017 so v finančnem načrtu za leto 2017 zajeti višini 10.000 EUR in so namenjeni za pridobitev PGD, PZI dokumentacije za tlačni cevovod od črpališča do zbirnega kanala Spodnje Škofije, vključno s pridobitvijo gradbenega dovoljenja in za novelacijo projektne dokumentacije PGD, PZI za ČN Kocjančiči, ki je potrebna zaradi spremembe zakonodaje, vključno s pridobitvijo gradbenega dovoljenja.
Upravljavec kanalizacijskega omrežja ima izdelan Plan izgradnje primarnega in sekundarnega fekalnega kanalizacijskega omrežja po posameznih aglomeracijah, tako za tiste, ki gravitirajo na CČN, kot za tiste, ki se zaključujejo z lokalno ČN. Plan opredeljuje ocenjene vrednosti posameznih investicij in delitev finančnih sredstev po možnih virih financiranja. Terminsko ne
opredeljuje posameznih investicij, saj je to opredelitev letnega finančnega načrta oziroma načrta razvojnih programov. Na območjih, kjer ni predvidene izgradnje javnega kanalizacijskega omrežja se zbiranje in čiščenje fekalnih voda ureja skladno z zakonodajo, načeloma z malimi lokalnimi čistilnimi napravami.
Kot je razvidno iz proračuna se v letu 2017 izvajajo novi odseki kanalizacijskega omrežja na Škofijah in v Dekanih. V tej fazi se bo na javno kanalizacijo Dekanih priključilo 12 objektov in sicer stanovanjski objekti z naslovi Dekani 94a, 92, 91, 90, 206b, 225a, 226c, 226, 227b, 227a, 226a in 225b.
Za kanalizacijo v Škofijah je v letošnjem proračunu predvidenih 100.000 EUR. Glede na potrebo po izgradnji čim večjega obsega bo na OS v obravnavo in sprejem podan Investicijski program, kar bi omogočilo prevzem obveznosti za leto 2018 in s tem takojšnjo izvedbo večjega obsega kanalizacije. Temu primerno bodo določeni tudi stanovanjski objekti z možnostjo priključitve na javno kanalizacijo.

9. NEZASEDENA STANOVANJA JSSK

Prosim za seznam nezasedenih (prostih) stanovanj na dan 31. 12. 2016 in na tekoči datum. Zaradi katerih razlogov so stanovanja nezasedena in kakšna je strategija JSSK s temi stanovanji?

ODGOVOR JSS MOK: Javni stanovanjski sklad MOK razpolaga z 20 praznimi stanovanj. JSS MOK predmetna stanovanja usposablja z namenom oddaje na naslednjem javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem. Razpis bo objavljen v mesecu septembru 2017 in od teh stanovanj je šest stanovanj ponujenih MOK za potencialno reševanje stanovanjske problematike beguncev.
Stanovanja so izpraznjena zaradi različnih vzrokov, kot so: smrt najemnikov, odhod v dom upokojencev, preselitev zaradi rešitve stanovanjskega vprašanja z nakupom ali gradnjo. Najpogostejši vzrok za izpraznitev stanovanj pa je posledica preverbe izpolnjevanja pogojev za najem neprofitnega stanovanja s strani strokovnih služb JSS MOK, ki je potekal v zadnjih dveh letih. Najemnikom, ki ne izpolnjujejo več pogojev za najem neprofitnega stanovanja, je JSS MOK namreč pričel obračunavati tržno najemnino.
V izogib potencialnih nasilnih vselitev in vlomov seznama praznih stanovanj ni možno javno posredovati.

10. NAKUP KARAVLE NA PLAVJAH

V načrtu razvojnih programov: =B050-16- 0007 Ureditev karavle Plavje je predviden odhodek 20.000 EUR. Zanima me, za kakšno aktivnost je planiran odhodek, kaj je že izvršeno in komu je bilo nakazano plačilo stroškov? Kakšna je dokončna strategija MOK za ta objekt, torej zanima me, ali bo namenjena za dom za starejše in dementne osebe MOK?

ODGOVOR: Sredstva so namenjena plačilu projektne dokumentacije, ki bo skladna z možnostmi prostorske umestitve novih vsebin na območje karavle v Plavjah. Odločitev o tem, katere vsebine bodo v objekt umeščene, še ni bila sprejeta. Morebitna umestitev programov za starejše osebe oziroma institucionalnega varstva za starejše osebe ni izključena. Dokumentacija še ni naročena, prav tako ni bilo izvršeno plačilo iz postavke KS Škofije - ureditev karavle.

11. SPREMEMBA STATUTA IN POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA MOK MOK

bi morala do 31. 12. 2016 pripraviti spremembe Statuta in Poslovnika občinskega sveta MOK. Ponovno sprašujem, kdaj bo naloga izvršena in bosta akta uvrščena na dnevni red seje OS?

ODGOVOR: Osnutka sprememb Statuta Mestne občine Koper in Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper sta pripravljena. Akta še nista bila uvrščena na sejo občinskega sveta, ker je v razpravi delovno gradivo Zakona o spremembah zakona o lokalni samoupravi, s katerim je predviden tudi korenit poseg v delovanje krajevnih skupnosti, kar bi pomenilo dodatno spreminjanje oziroma dopolnjevanje Statuta MOK.
V strokovnih službah smo v stiku s Službo za lokalno samoupravo pri Ministrstvu za javno upravo, ki smo jo tudi pisno seznanili o razlogih, zakaj do konca leta 2016 še nismo uskladili omenjenih aktov. Služba sprejema naše argumente oziroma razloge za neuskladitev. Ponovno bomo pri Službi pridobili odgovor, kdaj predvidoma bo novela Zakona o lokalni samoupravi predložena v postopek sprejemanja. Glede na pridobljeno informacijo se bomo odločili, ali s postopkom sprejemanja sprememb in dopolnitev Statuta in Poslovnika počakamo, ali pa pričnemo s postopkom sprejemanja.

12. NAČRT DELA NADZORNEGA ODBORA MOK ZA LETO 2017

Skladno s Statutom MOK, poslovnikom NO in drugimi zakonskimi podlagami bi moral občinski svet prejeti načrti dela NO in poročilo za leto 2016. Zanima me, kdaj bomo prejeli navedene dokumente?

ODGOVOR: Nadzorni odbor MOK bo na svoji seji v maju mesecu obravnaval Program dela NO MOK za leto 2017 in Poročilo o delu NO MOK v letu 2016. Po sprejetju bosta oba dokumenta posredovana Županu, da ju uvrsti na dnevni red seje Občinskega sveta, predvidoma v juniju mesecu.

13. POKRITJE KOPRSKE TRŽNICE

Vprašanje glede pokritja koprske tržnice sem postavila na 18. Redni seji 23. 2. 2017. Iz odgovora, ki ste ga podali, ni razvidno, da bi bilo pokritje v planu prihodnjih investicij MOK. Zato sprašujem: - katere aktivnosti je v zadnjih desetih letih vodila MOK v zvezi s projektom pokritja koprske tržnice, - kateri dokumenti so izdelani, kdo jih je izdelal in kakšni so bili stroški, - ali ima MOK pridobljene izjave oz. pisna mnenja posameznega lastnika zasebnega lokala v zvezi z pokritjem tržnice, - ali sploh načrtuje aktivnosti v prihodnjih petih letih v zvezi s to problematiko?

ODGOVOR: V letu 2015 je bila pridobljena idejna rešitev nadkritja odprtega dela koprske tržnice s kovinsko konstrukcijo-pergolo. Ob stebrih konstrukcije je predvidena posaditev ovijalk. Izvajalec te dokumentacije je arhitekt Tjaž Bauer, vrednost te dokumentacije pa je znašala cca. 2.000 EUR. Nadaljnja projektna dokumentacija ni bila pridobljena. Pisna mnenja in soglasja posameznih etažnih lastnikov objekta na tržnici niso bila pridobljena. Nadaljnje aktivnosti se bodo usklajevale, vendar investicija ni opredeljena v veljavnem načrtu razvojnih programov.

14. PRESTAVITEV INFO TOČKE V SOČERGI

V preteklem letu so stekle aktivnosti za prestavitev infor točke, ki je sedaj locirana ob zadružnem domu v Sočergi in nedostopna uporabnikom. Sprašujem, kakšni so terminski načrti prestavitve na bližnjo lokacijo ob zadružnem domu, kdo je odgovoren za izvedbo te aktivnosti in kdaj bo izvršena. Kako poteka komunikacija s KS Gračišče?ž

ODGOVOR: Mestna občina Koper (Turistična organizacija Koper) je v sklopu projekta »LAS Istre za leto 2010 – Postavitev informativnih tabel in info panojev ob kulturnih znamenitostih v zaledju Mestne občine Koper« postavila info monitor v Sočergi. Zaradi spremembe lastništva zemljišča, na katerem je monitor stal, smo info monitor odstranili s prvotne lokacije. S predstavniki KS Gračišče potekajo pogovori o prestavitvi info monitorja na lokacijo, kje so zagotovljeni osnovni pogoji za delovanje info monitorja, to je dostop do elektrike in interneta, poleg tega pa mora biti lokacija frekvenčna. Ko bo lokacija, ki ustreza navedenim pogojem določena, se bo info monitor ponovno postavilo v Sočergo.

15. ZAKLJUČNI R 201AČUN MOK6

MOK je uspela s soglasjem Ministrstva za finance reprogramirati obstoječi dolg v višini 16.863.324 EUR. Prosim za podatke iz reprograma, ročnost, obrestne mere ter pojasnitev, zakaj ostalih 50% dolga ni bilo reprogramirano, kot je bilo načrtovano. - MOk je na postavki 1019 prerazporedila 26.400,00 EUR za kritje pravnomočne sodbe. Zanima me, katera sodba (predmet spora, stranke v postopku, višina izplačila, glavnica, obresti in datum nakazila) v tej zadevi. Enako tudi za znesek 9.700,00 EUR – plačilo po pravnomočni sodbi. - Prerazporejena so bila tudi sredstva za postavko 2381 Svetovalne revizijske in ostale storitve in sicer v znesku 70.000,00 EUR. Zanima me, zakaj niso bila sredstva za revizijo načrtovana v proračunu ter kdaj je bila revizija opravljena, vrsta in skupno nakazilo (strošek). - Na postavki 2293 investicijsko vzdrževanje državnih cest v višini 25.000,00 EUR navajate, da gre za kritje zadržanih obveznosti po pogodbi za Jadransko vpadnico. Prosim za pojasnitev te problematike zadržanih sredstev. - Koliko so znašala skupna vlaganja v novo parkirišče za avtodome v letu 2016, kakšna je bila povprečna letna zasedenost kapacitet, planirani in doseženi prihodki. Kakšen je trenutni cenik za uporabo parkirišča? - Splošna proračunska rezervacija (stran 40), zanima me izplačilo po sodbi Okrožnega sodišča v Kopru in ostalih sodišč v višini 60.344 EUR. Komu so bila sredstva nakazana in za katero tožečo stranko, višina nakazila, glavnice, obresti in datum nakazila ter predmet spora. - Postavka 01019003 Dejavnost župana in podžupanov- 121.893 EUR: prosim za specifikacijo postavke po osebah. 5 - 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti – 163.070 EUR – prosim za specifikacijo izplačil, datum izplačila, upravičenci, sklenjene pogodbe in namen pogodbenega razmerja. - 04039003- izplačila po sodbah za denacionalizacijske postopke in izvršbo zaradi odstranitve ribiške osmice – prosim za specifikacijo nakazil: komu, kdaj, znesek glavnice, obresti in stroškov po vrstah ter datume nakazil. - Projekt vkop Piranske ceste – zanima me, kdo je izdelal idejno zasnovo, strošek in načrti v zvezi s tem projektom MOK, tako s terminskega kot finančnega vidika. - Nepremičnine krajevnih skupnosti: zmanjšanje nabavne vrednosti za 41,5% - katere nepremičnine in vzroki zmanjšanja. Katere nepremičnine so bile izločene iz sredstev MOK, ker so v lastništvu krajevnih skupnosti? - Druge kratkoročne terjatve, skupina kontov 17, 9.958.366 EUR: prosim za natančno pojasnitev terjatev do bivših zaposlenih v višini 3.111 EUR in v zvezi s terjatvami do bivših funkcionarjev v višini 31.184 EUR, ki so prenesene kot dvomljive terjatve. Terjatve za komunalni prispevek v višini 6.855.859 EUR pa prosim za utemeljitev posamezne terjatve ter specifikacijo zneska. Prosim za specifikacijo storniranih terjatev v višini 16.032.480 EUR iz naslova komunalnega prispevka z utemeljitvijo posameznega storna. - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev: 2.256.019 EUR, prosim za specifikacijo in pojasnitev obveznosti, posebej zadržanih v višini 409.922 EUR.

ODGOVOR: Mestna občina Koper (Turistična organizacija Koper) je v sklopu projekta »LAS Istre za leto 2010 – Postavitev informativnih tabel in info panojev ob kulturnih znamenitostih v zaledju Mestne občine Koper« postavila info monitor v Sočergi. Zaradi spremembe lastništva zemljišča, na katerem je monitor stal, smo info monitor odstranili s prvotne lokacije. S predstavniki KS Gračišče potekajo pogovori o prestavitvi info monitorja na lokacijo, kje so zagotovljeni osnovni pogoji za delovanje info monitorja, to je dostop do elektrike in interneta, poleg tega pa mora biti lokacija frekvenčna. Ko bo lokacija, ki ustreza navedenim pogojem določena, se bo info monitor ponovno postavilo v Sočergo.

16. PROJEKT PLINIFIKACIJE V MESTNI OBČINI KOPER

Plinifikacija v MOK je bila volilna obljuba stranke KJN. Sprašujem, kako je s projektom, ali se sploh na tem dogajajo kakršnekoli aktivnosti in katere?

ODGOVOR: Kot je znano je bila leta 2007 podpisana koncesijska pogodba za izvajanje gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina z družbo Istrabenz Plini d.o.o. Območje izvajanja koncesije je opredeljeno z ureditvenim območjem mesta Koper.
Izgradnja in upravljanje prenosnega plinovodnega omrežja je v pristojnosti države oziroma družbe Plinovodi d.o.o. Glede na to, da še ni zgrajeno prenosno omrežje na relaciji Ajdovščina – Lucija, oziroma kasneje določena navezava na Italijo pri Ospu, koncesionar tudi nima možnosti priključitve na prenosno omrežje zemeljskega plina, kar mu ne omogoča realizacijo koncesijske pogodbe. Te aktivnosti vezane na izgradnjo prenosnega plinovodnega omrežja se sicer izvajajo, vendar ne v predvideni oziroma takšni dinamiki, ki jo zahteva MOK in pričakuje koncesionar. Dejstvo je, da lokalna skupnost in koncesionar nimata možnosti vpliva na izgradnjo prenosnega plinovodnega omrežja.

17. IZGRADNJA VODOVODA V KRAJEVNI SKUPNOSTI GRAČIŠČE

Zanima me, kateri projekti so pripravljeni, kateri so v izdelavi in kdaj MOK načrtuje izgradnjo vodovodnega omrežja v posameznem zaselku.

ODGOVOR: Mestna občina Koper je kljub svoji konfiguraciji terena in velikih višinskih razlik (od obmorskega pasu preko Šavrinskega gričevja do črnokalskega roba) v slovenskem prostoru v samem vrhu glede na odstotek prebivalcev, ki so priključeni na javni vodovodni sistem - 99,4 % priključenost (odšteta je Občina Ankaran).
Cilj lokalne skupnosti je omogočiti oskrbo celotnega prebivalstva z zdravo pitno vodo iz javnega vodovodnega sistema, kar pa zahteva znatna finančna sredstva in postopno gradnjo manjkajoče komunalne infrastrukture.
Za naselja v KS Gračišče:
V sklopu investicije obnove mejnega prehoda Sočerga je bil zgrajen vodovod in vodohran Sočerga, s ciljem končne ureditve javnega vodovoda tudi za naselja Olika, Pisari, Šeki, Marsiči, Mlini in Karli. Kapaciteta vodohrana zagotavlja tudi požarno varnost.
Za zgoraj navedena naselja je MOK leta 2008 naročila izvedbo projekta za izgradnjo javnega vodovoda. Projekt »Vodovodno omrežje Olika, Pisari, Šeki, Marsiči« je bil pripravljen v 2011. Vrednost projekta je bila ocenjena na 570.000 € (brez DDV). Do realizacije te investicije še ni prišlo.
Da bi do realizacije izgradnje te investicije vsaj delno pomagali, je MOK leta 2012 naročila izvedbo vodovodnega priključka za »Javno izlivko Sočerga-naselje Olika«, ki je vezana na javni sistem oskrbe z vodo iz vodohrana Sočerga. Ta del sistema pa sodi pod redni notranji nadzor RVK. Preiskave vode, ki jih RVK opravi v vodohranu Sočerga so praviloma vedno skladne z zahtevami pravilnika o pitni vodi.
V okviru sanacije ceste Sočerga – MMP Sočerga v februarja 2017 se je izvedel še odcep za naselje Pisari, ki se ga lahko s predvideno ureditvijo ceste (OPPN Cesta Mlini) podaljša do predmetnih naselij.
RVK pa izvaja tudi subvencioniran prevoz pitne vode za tiste občane, ki še niso priključeni na javni vodovod. RVK je v lanskem letu v naselju Pisari oskrboval s prevozom vode dva gospodinjstva (80 m3), v Šekih eno gospodinjstvo (16 m3) in v Marsičih prav tako eno gospodinjstvo (8 m3).
RVK izvaja prevoz pitne vode z avtomobilsko cisterno tudi za naselje Movraški Dvori. Tako je bilo v lanskem letu v času pomanjkanja vode iz vaškega zajetja za naselje Movraški Dvori dostavljenih 440 m3 vode v vaški vodohran.

18. SANACIJA ZADRUŽNEGA DOMA V SOČERGI

Zanima me katere aktivnosti potekajo za sanacijo zadružnega doma, kateri dokumenti so izdelani in kdaj lahko krajani pričakujejo sanacijo strehe in ostalih prostorov ter tudi fekalne vode, ki se zbira pod dvorano. 20. KOPER PRISTANIŠKO MESTO – POSEBEN STATUS MESTNE OBČINE Zanimajo me katere aktivnosti in kdaj je MOK vodila za pridobitev naziva in zakonsko ureditvjo posebnega statusa pristaniškega mesta. V kakšni fazi reševanja na državni ravni je zadeva?

ODGOVOR: V zvezi s sanacijo dvorane v Sočergi trenutno ne potekajo nobene aktivnosti. V letu 2015 je bil izdelan PZI elaborat z možnimi variantami sanacije strehe in medetažne konstrukcije ter oceno investicije. Investicija ni vključena v proračun 2017 in bo s sodelovanjem KS Gračišče ponovno obravnavana ob usklajevanju proračuna za naslednje leto.

Search