Svetniška vprašanja in odgovori, 21. sejo 25.05.2017

SVETNIŠKA VPRAŠANJA ZA 21. REDNO SEJO MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KOPER DNE 25. 5. 2017

1. JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK – NADZOR NAD NAJEMNIMI POGODBAMI ZA NEPROFITNA STANOVANJA, ODDANA NA JAVNEM RAZPISU – ODLOČBA USTAVNEGA SODIŠČA

9. 3. 2017 Zanima me, če, kdaj in koliko nadzorov bo JSSK izvedel skladno s pravico, ki mu daje Odločba Ustavnega sodišča z dne 9. 3. 2017 – možnost nadzora nad upravičenci tudi za pogodbe, sklenjene pred uveljavitvijo SZ-1 oziroma pred letom 2003. Prosim za kopijo Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov MOK JSSK.

ODGOVOR: JSS MOK je na podlagi Splošnih pogojev poslovanja (Uradni list št. 33/2010) od leta 2010 do 2015 z najemniki podpisal nove najemne pogodbe v notarski obliki s klavzulo izvršljivosti, kar posledično pomeni, da od leta 2015 nismo imeli ovir za pregledovanje premoženjskega stanja najemnikov z najemnimi pogodbami, podpisanimi pred letom 2003. Odločitev US z dne 9.3.2017 zato ni imela vpliva na naše delo pri nadzoru. V letih 2015 in 2016 smo opravili pregled premoženjskega stanja (preverba lastništva nepremičnin v Republiki Sloveniji) vseh najemnikov in njihovih družinskih članov (cca 2.000 oseb).

2. POSLOVNIK O DELU KOMISIJI ZA PRIZNANJA IN NAGRADE

Prosim za kopijo Poslovnika o delu komisije za priznanja in nagrade v katerem bi morali biti opredeljeni kriteriji pri izbiri kandidatov za občinske nagrade. Na podlagi katerih kriterijev je odločala Komisija za priznanja in nagrade MOK v letu 2017? Prosim za kopijo zapisnika sestanka komisije za letošnje občinske nagrade. 1 Izpodbijana prehodna določba prvega odstavka 195. člena SZ-1 se glasi: "Določbe drugega in tretjega odstavka 90. člena tega zakona ne veljajo za najemna razmerja, sklenjena pred uveljavitvijo tega zakona." Drugi in tretji odstavek 90. člena SZ-1 se glasita: "(2) Najemodajalec neprofitnega stanovanja ima pravico vsakih pet let od najemnika zahtevati, da predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja, ki jih opredeljuje pravilnik iz petega odstavka 87. člena tega zakona. (3) Če najemnik ni več upravičen do neprofitnega stanovanja, se najemna pogodba lahko spremeni v najemno pogodbo za tržno stanovanje po merilih in postopku, ki ga določi pravilnik, ki ga izda minister."

ODGOVOR: Glede na občutljivost delovnega področja Komisije za priznanja in nagrade je delo te komisije specifično. Tako so seje komisije zaprte za javnost, kakor tudi za člane občinskega sveta, ki niso člani komisije. Komisija pripravlja predloge za podelitev priznanj in nagrad v skladu z Odlokom o priznanjih in nagradah in po Poslovniku o delu komisije. Naloge, način dela in postopek priprave predloga za podelitev priznanj in nagrad ter ob tem posebno odgovornost članov komisije je na seji občinskega sveta že pojasnil predsednik komisije. Poslovnik o delu komisije bo poslan na vaš e-naslov.

3. SPREMEMBA STATUTA MESTNE OBČINE KOPER IN POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA MOK

Ministrstvo za javno upravo, služba za lokalno samoupravo je Mestni občini Koper 14. 6. 2016 dostavila poročilo o pregledu organiziranosti občine v skladu z zakonom in predlagala odpravo ugotovljenih neskladnosti. Citiram: »Ministrstvo za javno upravo predlaga občinskemu svetu, županu in nadzornemu odboru, da opravijo uskladitev statuta, poslovnika občinskega sveta in poslovnika nadzornega odbora z zakoni v najkrajšem možnem roku in najpozneje do 31. 12. 2016 ministrstvo o tem obvestijo tako, da mu pošljejo podatke o sprejetih usklajenih predpisih in njihovih uradnih objavah.« Ugotavljam, da MOK ni izpeljala postopkov prenove navedenih treh aktov, zato predlagam, da Občinski svet sprejme naslednji sklep: Strokovne službe uskladijo Statut MOK, Poslovnik občinskega sveta MOK, Poslovnik nadzornega odbora MOK z ustreznimi zakoni in Ustavo RS najkasneje do naslednje seje občinskega sveta in jih dostavijo občinskemu svetu potrditev oz. seznanitev. Utemeljitev: Iz priloženega poročila Ministrstva za javno upravo je razvidno, da Statut MOK ni usklajen z določbami Zakona o lokalni samoupravi, z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije, z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ter z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Poslovnik Občinskega sveta MOK ni usklajen z določbami Zakona o lokalni samoupravi, poslovnik Nadzornega odbora MOK pa je celo nezakonit oz. sploh ni veljaven, ker ni bil nikoli objavljen v uradnem glasilu občine. Prav tako ni usklajen z Zakonom o lokalni samoupravi. Ugotavljam, da do danes MOK ni izvedla navedenih sprememb, zato pozivam strokovne službe, da odpravijo neskladnosti s spremembo Statuta MOK, Poslovnika o delu občinskega sveta MOK in poslovnika nadzornega odbora čim prej.

ODGOVOR: Ponovno podajamo odgovor, ki smo ga že podali z odgovori za 21. sejo Občinskega sveta.
Poslovnik o delu Nadzornega odbora Mestne občine Koper je usklajen in objavljen v Uradnem listu RS, št. 12/17 z dne 10/3-2017.
Osnutka sprememb Statuta Mestne občine Koper in Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper sta pripravljena. Akta še nista bila uvrščena na sejo občinskega sveta, ker je v razpravi delovno gradivo Zakona o spremembah zakona o lokalni samoupravi, s katerim je predviden tudi korenit poseg v delovanje krajevnih skupnosti, kar bi pomenilo dodatno spreminjanje oziroma dopolnjevanje Statuta MOK.
V strokovnih službah smo v stiku s Službo za lokalno samoupravo pri Ministrstvu za javno upravo, ki smo jo tudi pisno seznanili o razlogih, zakaj do konca leta 2016 še nismo uskladili omenjenih aktov. Služba sprejema naše argumente oziroma razloge za neuskladitev. Po pridobljenih zadnjih informacijah pri Službi za lokalno samoupravo bo novela Zakona o lokalni samoupravi predložena v postopek sprejemanja predvidoma v septembru 2017. V primeru, da se v septembru zakonodajni postopek o noveli ZLS ne bo pričel, bomo predloga novel statuta in poslovnika uvrstili na dnevni red seje Občinskega sveta.

4. SANACIJA PREHODOV ZA PEŠCE V KOPRU

Zanima me, kateri prehodi za pešce so se v zadnjih letih sanirali, kolikšni so stroški, ki so pri tem nastali, kdo je bil izvajalec del in kako je z garancijo za dobro izvedbo del pri prvi ureditvi (tlakovanje kock). Kolikšna je garancijska doba izvajalca pri sedanji izvedbi del?

ODGOVOR: V zadnjem letu se je saniralo prehode za pešce iz malih tlakovcev na delu Pristaniške ulice (med krožiščem pri Mudinih vratih in krožiščem pri parkirišču bivše Soče), delno na krožišču pri stadionu, krožišču pri Mudinih vratih, krožišču pri železniški postaji in krožišču na začetku Piranske ceste ter prehod za pešce ob Potniškem terminalu. V letu 2016 je bila investicija izvedena v višini 39.492,25 EUR z ddv, v letu 2017 pa se trenutno izvaja še zaključni del v višini 15.231,00 EUR z ddv. Garancijski rok za tovrstnih gradbenih del je 3 leta. Vsi prehodi so bili že izven garancijskega roka prvotne investicije.

5. LEŽEČI POLICAJI – VARNOSTNE PREPREKE V DEKANIH

Mestna občina Koper je pred kratkih izvedla sanacijo dveh »ležečih policajev« v bolj prijazno obliko ter postavila nekaj novih »ležečih policajev«. Pri tem krajani s strani Krajevne skupnosti Dekani nismo bili o ničemer obveščeni, tudi nikoli nismo bili vprašani, kje bi bile najbolj potrebne varnostno cestne ovrire. Krajani naselje Grubelce ugotavljajo zelo gost in hiter promet po cesti, ki pelje od severne vpadnice do Osnovne šole Dekani. V naselju je veliko majhnih otrok, v šolo ali iz šole hodi po tej cesti veliko osnovnošolcev, zato predlagajo, da MOK izvede vsaj dve manjši varnostno cestni oviri na tem delu ceste in s tem zagotovi večjo varnost vseh krajanov. Dodatno prometno oviro je potrebno postaviti tudi na cesti od Mercatorja proti nogometnemu igrišču Dekani (tik pred ovinkom). Na tem delu (ovinku) je nujno potrebno vrisati cestne označbe, saj je razumevanje o prednostni in neprednostni cesti pri voznikih napačna.

ODGOVOR: Strokovne službe bodo preučile možnosti umiritve prometa na predlaganih lokacijah in podale ustrezne rešitve ter jih vključili z ostalimi potrebami v finančne načrte. Dejstvo je, da MOK obravnava in preuči vse podane pobude in na podlagi tega uvrsti posege in izvedbo ukrepov v finančne načrte za posamezno leto. V zadnjem obdobju smo na območju celotne občine izvedli zelo veliko ukrepov za izboljšanje prometne varnosti, tako bo tudi v bodoče.

6. CENIK ZA AVTODOME V MESTNI OBČINI KOPER

Prosim za vse doslej izdane in zadnje veljavni cenik za avtodome, zanima me tako cena parkiranja, električne energije, uporaba postaje za praznenje odpadne vode in fekalij voda ter ostalo.

ODGOVOR: 

7. CERTIFIKAT GREEN DESTINATION STO

podeljuje certifikat Green Destination po kakovostno razdelani medanarodni metodologiji, ki se osredotoča na trajnostni model razvoja turizma in uporablja približno 100 merljivih kazalnikov. Kraji s certifikatom so že v izhodišču bolj vpeti tako v nacionalno strategijo trženja turizma, obenem pa tudi bolj izpostavljeni v sistematični ponudbi na državni ravni, saj je njihova lokalna ponudba del »zgodbe«, ki jo uporabljajo za trženje cele Slovenije. Zanima me, ali je MOK bila ali pa je sedaj v postopku pridobivanja navedenega certifikata.

ODGOVOR: Mestna občina Koper se je prijavila za pridobitev znaka – Slovenia green destination, dne 25.1.2017, s katero se je zavezala vstopiti v Zeleno shemo slovenskega turizma, s sklepom župana imenovala zelenega koordinatorja in zeleno ekipo, dne 13.2.2017 in podpisala Zeleno politiko slovenskega turizma, dne 5.6.2017, s katero sprejema 10 trajnostnih načel s katerimi se zavezuje k trajnostnemu delovanju in nenehnemu prizadevanju za izboljšave.
V okviru aktivnosti za pridobitev znaka Slovenia Green Destination, bomo kot občina ocenjeni v petih kategorijah, anketirali bomo prebivalce, obiskovalce in turistično gospodarstvo. Pomemben element promocije lokalnega značaja in zelenih zgodb, je tudi spodbujanje ponudnikov za pridobitev znaka Slovenija Green Accommodation.
Več informacij kako poteka pridobivanje znaka pa je na spletni strani www.slovenia-green.si.

8. POSLOVANJE MARJETICE KOPER d.o.o.

Podatki v ERAR aplikaciji izkazujejo, da je Marjetica Koper d.o.o. v obdobju od 2013 do 2017 plačala družbi Salomon d.o.o, podjetje za zaposlovanje invalidov, proizvodnjo, posredovanje in stroritve Ljubljana 3.252.520,55 EUR, samo v letu 2016 pa 1.464.660,30 EUR. Zanima me na kakšno poslovno sodelovanje se navedena plačila nanašajo, ali je sklenjena dolgoročna pogodba in želim vpogled v pogodbo. Zanima me tudi poslovanje z družbo ADET d.o.o., ki je v letu 2016 s strani Marjetice d.o.o. prejela plačila v višini 472.713,68 EUR ter poslovanje z družbo MARN d.o.o. – plačila v višini 176.815,70 EUR.

ODGOVOR: 

9. PLAČILO PRISPEVKA ZA NOVE KANALIZACIJSKE PRIKLJUČKE NA JAVNO KANALIZACIJSKO OMREŽJE

Na moje vprašanje glede izgrajene kanalizacije in plačilo prispevkov ste mi podali odgovore na 19. redni seji OS dne 30. 3. 2017. Zanima me kalkulacija prispevka za nov priključek v višini 1.450,00 EUR (nadrobno) ter želim pojasnilo, kako je s plačevanjem prispevka v mestu (npr. priključki v stolpnicah) ter zakaj je potrebno zelo visok prispevek plačati, če se kanalizacijsko omrežje gradi v posameznih primerih z EU sredstvi ali tudi delno s sofinansiranjem države. Menimo, da bi moral biti strošek posameznega priključka izračunan po dejanskih stroških za posamezno gospodinjstvo in ne pavšalno, kot je to sedaj določeno. Zanimajo me tudi izdana uporabna dovoljenja za izgrajeno kanalizacijsko omrežje po vaseh, krajih oz. naseljih. Kje je pridobljeno uporabno dovoljenje in kje ne ter vzroki. Ali je zakonito plačevanje kanalščine, če MOK še ni pridobila uporabnega dovoljenja ter ali je zakonita sama izdaja računa za prispevek v višini 1.450,00 EUR?

ODGOVOR: Izgradnja priključkov, se vsem uporabnikom, na celotnem območju MOK, zaračuna po enotni ceni v višini 1.460,52 EUR. Višina enotne cenena je določena z Odlokom o določitvi enotne cene izgradnje priključka na javno fekalno kanalizacijsko omrežje« (UL RS št. 123/2004). Pred sprejetjem odloka je bila enotna cena izgradnje kanalizacijskega priključka določena s sklepom župana v enaki višini kot jo je povzel Odlok in ostaja od takrat nespremenjena. Z omenjenim odlokom občina, v interesu kvalitetne, tehnološko najbolj ustrezne in racionalne izgradnje kanalizacijskega omrežja, zagotavlja enotno projektiranje in izgradnjo priključkov, za primere, ko se celovito gradi javno kanalizacijsko omrežje na že urbaniziranih območjih. Uporabniki, ki jim je bil na tak način zgrajen kanalizacijski priključek, postanejo zavezanci za sklenitev pogodbe o plačilu hišnega priključka na kanalizacijsko omrežje.
Pri novogradnjah se zaračunava komunalni prispevek in investitorji morajo sami financirati tudi izgradnjo priključka.
Prispevek oziroma enotna cena izgradnje kanalizacijskega priključka v višini 1.460,52 EUR, določena z odlokom, je že več kot 15 let nespremenjena in ni visok, saj pokriva le manjši del povprečnih dejanskih stroškov gradnje. Razlika se financira iz proračuna MOK. Stroškovnik za vsak posamezen priključek je v praksi skoraj nemogoče izračunati, zato je določena enotna cena.
Izgradnja javnega fekalnega kanalizacijskega omrežja je financirana deloma iz evropskih sredstev deloma iz proračuna MOK, izgradnja individualnih priključkov, pa je v celoti financirana iz sredstev proračuna MOK. Evropska sredstva pridobljena na podlagi razpisa se lahko uporabijo izključno za izgradnjo javnega fekalnega kanalizacijskega omrežja in ne priključkov.
Gradnja kanalizacijskega omrežja za posamezno območje, ki ga pokriva izdano gradbeno dovoljenje, se izvaja v večletnih obdobjih oziroma fazah, glede na zagotovljena finančna sredstva. Uporabna dovoljenja je možno pridobiti skladno s pogoji izdanih gradbenih dovoljenj, vezano na celotno investicijo, kar pomeni, da se za posamezne faze ne izdaja uporabnih dovoljenj.
Zaračunavanje kanalščine se skladno z Odlokom zaračunava glede na dejansko izvajanje storitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda na posameznem območju in ni vezano na uporabno dovoljenje.
Kot zgoraj pojasnjeno je 1.460,52 EUR enotna cena izgradnje kanalizacijskega priključka in ne prispevek ali priključnina. Zaračuna se na podlagi podpisane pogodbe z zavezancem, ki mu je bil zgrajen priključek na javno kanalizacijsko omrežje.

10. PREDLOG ZA UREDITEV IN ODPRTJE OTROŠKEGA MUZEJA, PROSTORA ZA OTROŠKO USTVARJALNOST

V Celju imajo otroški muzej »Hermanov brlog«, ki deluje od leta 1995 in je za zdaj edini tak muzej v državi. Je muzej za otroke, ki svoje vsebine črpa tako iz preteklosti kot iz sedanjosti, iz prazničnosti in tudi iz vsakdanjosti. Zbira, hrani, raziskuje in razstavlja slovensko premično kulturno dediščino. Ima dve zbirki, ki sta povezani z otrokom in njegovim življenjem. Skozi muzej vodi otroke Herman Lisjak, maskota muzeja, ki je prisoten vsepovsod: v razstavnih prostorih, na depoju, v igralnici, v galeriji, gledališču in v slaščičarni, in še kje. Otroški muzej z raznovrstnimi oblikami in metodami dela, ki so prilagojene različnim stopnjam, pomaga otrokom pri spoznavanju in razumevanju sveta.

Vir: http://radioprvi.rtvslo.si/2015/07/hermanov-brlog- rojstni-dan- brez-torte/ http://museums.si/sl/exhibition/details/1562/otroski-muzej- hermanov-brlog

Predlagam, da MO Koper kot druga občina prične z aktivnostmi za projekt otroškega muzeja oziroma muzeja, namenjenega otrokom, na primerni lokaciji (podeželje), pozove vse KS in aktivne občane, da sodelujejo in v zbirko prinesejo resnično zgodovinske primerke starih otroških vozičkov, igrač, naprav,…ter tako doprinese nov prostor za otroške obiske in spoznavanja sveta v našo občino. Prostor mora biti primerno velik, da se lahko otroci zadržujejo dlje časa, berejo knjige, se učijo npr. spoznavati prečiščevanje vode za pridobivanje pitne vode, ravnanja z odpadki, …..za čas, ko je vreme neprijetno in iščemo zabavo v prostorih in za turizem. Za odgovore se zahvaljujem.

ODGOVOR: Pedagoška ter vzgojna dejavnost je za muzeje zelo pomembna. Pokrajinski muzej Koper je v zadnjih letih močno povečal aktivnosti na tem področju, kar se posledično pozna tudi pri povečanju obiska s strani šol in vrtcev. Za pedagoške aktivnosti skrbita dva zaposlena, preko projekta Openmuseums pa so bila zagotovljena sredstva za nabavo nove pedagoške opreme. S prenovo palače Belgramoni Tacco leta 2015, smo vzpostavili nov, večnamenski prostor, ki je večinoma namenjen prav pedagoški dejavnosti. Med te dejavnosti spada tudi program »Muzejski kovček«, v okviru katerega se muzejski uslužbenec odpravi na obisk v šolo ali vrtec.
Poleg standardne pedagoške dejavnosti, je muzej uvedel tudi dopolnilne tržne pedagoške dejavnosti, kot je organizacija praznovanj rojstnih dni. Takšna aktivnost združuje pedagoško
muzejsko delavnico z rojstnodnevnim rajanjem in tako otrokom prenaša dragoceno zavedanje o kulturni dediščini na najbolj vesel in radoživ način.
Poleg Palače Belgramoni Tacco je del muzeja tudi Etnološka zbirka, ki se nahaja v beneško-gotski hiši na obrobju mesta, na nekdanjem trgu Sv. Petra, danes Gramšijevem trgu. Zbirka je namenjena etnološki dediščini našega prostora. Tudi ta lokacija je zelo primerna za opravljanje pedagoških dejavnosti, zato ni presenetljivo, da se tudi tja skupine iz šol in vrtcev zelo radi odpravljajo.
Menimo, da bi vzpostavitev programa »otroški muzej« pomenila podvajanje vsebine, ki so v zbirkah in aktivnostih Pokrajinskega muzeja Koper že prisotne, poleg tega pa bi pomenila tudi potrebo po odnašanju eksponatov iz sedanjih zbirk zato, da bi jih ponovno postavljali drugod. Prizadevali si bomo, da bo Pokrajinski muzej Koper obstoječo pedagoško dejavnost še bolj razvijal in promoviral ter jo razširil tudi na študijske zbirke.
Poleg Pokrajinskega muzeja Koper pa se s predstavitvijo svoje dejavnosti ukvarjajo tudi v drugih institucijah v Mestni občini Koper, v Knjižnici Koper, Marjetici Koper, Rižanskem vodovodu, Koper in ostalih institucijah.

Search