Svetniška vprašanja in odgovori, 22. sejo 29.06.2017

SVETNIŠKA VPRAŠANJA ZA 22. REDNO SEJO MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KOPER DNE 29. 6. 2017

Vprašanja postavlja Olga Franca, članica občinskega sveta:

1. Sinočnje neurje je povzročilo veliko škode. Tudi na pokopališču na Škofijah je podrlo tri velike ciprese in poškodovalo kar nekaj nagrobnih spomenikov. Glede na to, da je ta škoda kar velika, sprašujem na splošno, ker bo takih škod še več, to je eden od primerov, ali je Mestna občina Koper pripravljena pomagati pokriti sanacijo teh škod, ki so seveda privatne in tudi javne na pokopališču.

ODGOVOR: Krajevne skupnosti, ki so upravljavci pokopališč, pridobivajo sredstva za vzdrževanje pokopališč iz najemnin za grobna mesta. V kolikor so v posameznih primerih potrebni večji investicijski ali intervencijski posegi , ki jih krajevne skupnosti same ne zmorejo pokriti, jih sofinancira tudi Mestna občina Koper. Občina pa ne more pokrivati privatnih škod. Posameznikom lahko materialno pomaga predvsem takrat, ko je potrebno zagotavljati osnovne pogoje za življenje oziroma odvrniti neposredno nevarnost za življenje ali zdravje ljudi ali njihovo premoženje.

2. UREDITEV CESTE IN PROMETA NA TRIBANSKI CESTI

Stanje Tribanske ceste (Vina Koper proti Vanganelu) je katastrofalno, kljub temu pa občinski načrti tega niso zaznali. Cesta je preozka, z neurejenimi bankinami, dirkalni poligon za mnoge motoriste in voznike osebnih vozil. Preglednost je slaba, ni cestnih hitrostnih ovir (ležečih policajev), ni označb in prometnih znakov, ki bi opozarjali in omejevali hitrost. Cesta je zelo obremenjena in služi posebej v poletnih mesecih za obvod čakalnim kolonam pri Indeju. Da o varnosti pešcev, šolarjev in starejših sploh ne govorimo. Zelo pogosto na to cesto zaidejo turisti s svojimi kamperji, zato je potrebno postaviti ustrezne označbe. Domačini se s težavo vključujejo na cesto. V letu 2016 je bila na tej cesti smrtna žrtev. Po lanskoletnih neurjih se je izvedla le delna sanacija brežin. Za postavitev ležečih policajev so krajani podali že več pobud, a odziva s strani MO Koper ni bilo. To je tipični primer odsotnosti odgovornih za urejanje cestno prometne problematike na podeželju! Sprašujem, kdaj se bo MO Koper lotila temeljite prenove Tribanske ceste? Ali ima že izdelane načrte, ocene vrednosti in kakšne so le – te?"

ODGOVOR: Na Tribanski cesti je na določenih odsekih predvidena postavitev javne razsvetljave, kar bo omogočilo izgradnjo hitrostnih ovir za umiritev prometa. V lanskem letu so bile izvedene betonske bankine skoraj po celotni dolžini za izboljšanje pogojev vožnje, redno pa se vzdržuje jarke, propuste in rešuje različne problematike meteornih voda. Definitivno bi bila potrebna tudi celovita prenova in širitev cestišča, vendar trenutno MOK rešuje druge bolj dotrajane cestne odseke.

3. JAVNA RAZSVETLJAVA IN ZABOJNIKI ZA LOČEVANJE ODPADKOV ZA KRAJANE TRIBANA

Krajani so me opozorili, da že več let čakajo na ureditev javne razsvetljave in prav tako na zabojnike za ločevanje odpadkov. Sprašujem, kdaj bo MO Koper uredila javno razsvetljavo in umestila na primerno lokacijo zbirno mesto za ločene odpadke?

ODGOVOR: V preteklosti je bilo na Tribanu nameščeno zbirno mesto za ločeno odlaganje odpadkov, in sicer na parceli v lasti Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Zbirno mesto je izvajalec obvezne gospodarske javne službe ravnanja z odpadki Marjetica Koper, po pozivih lastnika zemljišča in zaradi velike okoljske obremenitve umaknili, saj se je uporabljalo nenamensko, in sicer kot odlagališče za kosovne ali gradbene odpadke. Zaradi težavnosti pridobivanja ustreznih parcel, ki so dostopne za smetarska vozila in uporabnike, ki bi omogočale varno odlaganje in prevzem odpadkov, je odlaganje na širšem območju trenutno možno na ekoloških otokih v samem Tribanu in v smereh proti Škocjanu, Boninom in Šalari. Na nekaterih lokacijah smo na željo krajanov in KS želeli namestiti nekaj svetil javne razsvetljave, vendar je težava v električni napeljavi. Za par svetil na ločenih lokacijah ni smotrno graditi nova prižigališča, ponekod pa lastniki zemljišč ne soglašajo s postavitvijo drogov za JR.

Celovita ureditev javne razsvetljave bo predvidena v sklopu rekonstrukcije te ceste.

 

4. IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA NA ŠKOFIJAH

V KS Škofije je dokončana investicija iz letošnjega načrta razvojnih programov z oznako : OB050-16-0127 KS Škofije sanacija javne poti IV. Škofije s predvideno proračunsko vrednostjo 33.000 EUR. Kot je znano, so nastala dodatna dela obnove stare vaške kanalizacije in vodovodnega omrežja.

Prosim odgovor na sledeča vprašanja:

- koliko znaša končna obračunana vrednost celotne investicije?
- iz katere proračunske pozicije se je pokrivala obnova vodovoda in koliko je znašala vrednost teh del?
- kdo upravlja z vaško kanalizacijo, ki jo je obnovila občina in kam gredo izpusti?
- ali je tovrstno upravljanje z odpadnimi vodami v skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode Ur.l. RS, št. 98/2015 in kdo bo odgovoren v primeru sankcij inšpekcije za okolje in prostor, ki lahko izreka za tovrstno neskladje kazni do 40.000 EUR?

ODGOVOR: Ocena vrednosti brez podrobnega popisa del je znašala 33.000 EUR z DDV, končna investicija pa 43.000 EUR z DDV, kar je bilo skladno z dejansko izvedenim projektantskim popisom del. MOK v sklopu investicije ni gradila ali obnavljala vaške fekalne kanalizacije, temveč uredila zgolj del meteornih vod iz ceste. Obstoječe vaške kanalizacije nimajo upravljavca, vzdržujejo jih krajevne skupnosti v okviru svojih finančnih zmožnosti. Za neustrezno urejene fekalne izpuste iz svojih parcel so odgovorni lastniki parcel, ki ne upoštevajo Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, pri čemer lahko pristojna inšpekcija vse, ki spuščajo nedovoljene izpuste v vaško kanalizacijo, kaznuje.

5. JAVNA RAZSVETLJAVA V KS ŠKOFIJE

Na širšem področju Zg. Škofij in naselij Kolombar in Slatine je bilo postavljenih nekaj svetil javne razsvetljave. Zanima me:

- koliko svetil in novih drogov je bilo postavljenih in kolikšna je vrednost celotne investicije ter iz katere proračunske pozicije NRP se je črpalo sredstva ,
- ali so vgrajena svetila varčna oziroma z LED svetilkami,
- ali je izvedena razsvetljava na prometnici- občinski cesti Škofije - Tinjan v skladu s priporočili SDR –razsvetljava in signalizacija za promet PR5/2 – 2000, ZVCP-1(UPB5) oz. s katerimi?

ODGOVOR: Postavljenih je bilo osem novih svetil javne razsvetljave in štirje betonski drogovi. Nameščene svetilke so enake obstoječim. Gre za varčne svetilke z avtonomno redukcijo moči, tip Mini Brera z vgrajeno sijalko beli natrij. Primerljive so s porabo LED luči. Skupni stroški so znašali 13.156,52 EUR, bremenile so postavko rekonstrukcije in adaptacije javne razsvetljave. SDR priporočila se uporabljajo predvsem za projektiranje novogradenj ob upoštevanju vseh faktorjev (klasifikacija ceste, gostota prometa, nivo osvetljenosti, enakomernost, optike svetilk, razpored stojnih mest, oddaljenost od ceste,...) . Vsake omejitve glede končnih zneskov projektiranih objektov, upoštevanje želja investitorja in obvezna uporaba zatečenega oz. obstoječega stanja močno vplivajo na PZI. Za ta objekt se je upoštevalo obstoječe stanje inštalacij in razpored stojnih mest ter tudi želje investitorja po lokacijah svetilk in o višini investicije.

6. ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE OSKARJA KOVAČIČA ŠKOFIJE

Na 15. redni seji sveta dne 30. 6. 2016 je bil sprejet sklep o potrditvi Investicijskega programa za projekt »Energetsko učinkovita sanacija Osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije« v skupni vrednosti 1.383.381,63 EUR. Naknadno pridobljeno mnenje strokovnjakov gradbene stroke, ki so si investicijski projekt ogledali, obstaja velika verjetnost, da bo strošek obnove zaradi skritih poškodb in dotrajanosti elementov bistveno presegel projektno vrednost.

- ali bo v primeru več kot običajnega 10% preseganja ocenjene vrednosti materialno odgovoren pripravljalec IP?
- po pridobljenih informacijah proizvajalca montažnih gradenj je ocena stroška t.im. delne energetske sanacije pribl. 740 EUR/m2 « tlorisne površine , novogradnje pa 1.050 EUR /m2, oboje brez DDV. Nedvomno je ekonomsko in tehnično smotrneje za cca 40% višji vložek pristopiti k novogradnji, v ceni katere je všteto tudi gretje s TČ in prezračevanje z rekuperacijo, ki ni predvideno v sedanjem IP,
- ali bo predlagatelj sklepa materialno odgovoren za neracionalen ekonomski in tehnični predlog in morebitno zgrešeno potrošnjo javnih finančnih sredstev in oškodovanje generacij otrok z zgolj delno sanacijo dotrajane šole brez sodobnega prezračevanja ?
- ali ne bi bilo bolje pristopiti k projektu montažne novogradnje s cca 30% povečano površino, ki bi na daljši časovni rok rešila prostorski problem OŠ Škofije? Predlagam, da se IP energetske sanacije začasno ustavi, pripravi IP projekt montažne novogradnje z možnostjo istočasnega ali kasnejšega povečanja tlorisne površine za cca 600 m2 in ponovno obravnava na OS.

ODGOVOR: Investicijski program za projekt »Energetsko učinkovite sanacije Osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije« je bil potrjen na občinskem svetu dne 30.6.2016 v skupni vrednosti 1.383.381,63 EUR. Dne 18.11.2016 je bil na podlagi javnega razpisa po odprtem postopku izbran izvajalec del. Dne 23.1.2017 je bila sklenjena pogodba za izvedbo del skladno z razpisnimi pogoji in PZI projektno dokumentacijo. Projekt smo prijavili na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo za »Sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin« in smo bili izbrani. Pogodba o sofinanciranju je bila podpisana dne 20.6.2017. Na OŠ Škofije je bila v sklopu projekta zagotavljanja prihrankov rabe energije in energetskega upravljanja leta 2014 že prenovljena kurilnica, s čimer se je prešlo na ogrevanje s toplotno črpalko. Na podlagi obstoječega stanja, demografskih podatkov in perspektivnega števila oddelkov, je bila narejena prostorska preverba šolskega prostora, na podlagi katere je bila sprejeta odločitev o dograditvi potrebnih dodatnih učilnic in drugih učnih prostorov. Na podlagi sedaj znanih podatkov bo velikost šole tako na daljši rok zadostna.

7. INVESTICIJSKI PROGRAM ZA PROJEKT »VODOVOD IN KANALIZACIJA LOKA«.

Investicija v vrednosti 2.526.272,68 EUR je bila potrjena na Občinskem svetu 23. 1. 2014, izvedba del je bila predvidena za zaključek avgusta 2015. Financiranje je bilo načrtovano v deležih: ESRR (regionalni sklad) v višini 1,7 mio EUR, okoljska dajatev za obremenjevanje vode Koper v višini 0,3 mio EUR in MO Koper v višini 0,5 mio EUR. Projekt je bil skrajno nujen, saj so skoncentrirane fekalne odplake na mestih izliva povzročajo škodo in predstavljajo nedopustno in nevzdržno stanje, saj naselje Loka leži na II. Varstvenem pasu ob izviru reke Rižane, ki je vključeno tudi v območja: Natura 2000,naravne dediščine, kulturne dediščine, naravnih vrednost in ekološko območje (glej stran 19 dokumenta Novelacija investicijskega programa; Valpro d.o.o. Postojna).

Sprašujem:
- ali je projekt zaključek v načrtovanem roku in v načrtovanih finančnih razmerjih in ali je MO Koper pridobila še druge javne vire financiranja nepovratnih sredstev?
- Kakšno je danes stanje ocene prihodkov družbene skupnosti v zvezi s projektom (glej stran 48 navedenega dokumenta), predvideno je bilo, da bodo nastala 4 nova delovna mesta pri obstoječih podjetjih v naselju Loka, 4 x povečan prihodek na zaposlenega kot višja dodana vrednost in dobiček obstoječih podjetij ter nastanek 5 mikropodjetij z najmanj 30.000,00 EUR letnega prihodka ter za 15% večja potrošnja gospodinjstev, vse do leta 2017?

ODGOVOR: Kot je poznano je Mestna občina Koper pri realizaciji tega projekta nekajkrat kandidirala za pridobitev nepovratnih sredstev, vendar žal nismo bili uspešni. Čeprav smo na zadnji javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2013-2015, dne 5.5.2014 ob 00.01 podali formalno popolno vlogo, je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo vlogo zavrglo z obrazložitvijo, da sredstva javnega poziva niso zadoščala za vse vloge, ki so bile oddane dne 5.5.2014 ob 00.01 uri in ta vloga ni bila obravnavana prednostno, temveč je v skladu s 6.odstavkom 12.poglavja Javnega poziva o prednostni obravnavi vloge vlagatelja odločal žreb. Mestna občina Koper je zaradi navedenega zagotovila sredstva za izvedbo prve faze izgradnje vodovodnega omrežja za vas Loka. Izvedena prva faza je vključuje vodovodno omrežje do vasi z urejeno javno izlivko. V tem letu se nadaljuje izgradnja sekundarnega omrežja vodovoda, z navezavo posameznih objektov v vasi Loka na vodovodno omrežje. Izgradnja kanalizacijskega omrežja se v tej fazi ne bo izvedla. Še naprej se bo iskalo možnost pridobitve namenskih nepovratnih sredstev.

8. INVESTICIJSKI PROGRAM ZA PROJEKT »KANALIZACIJA BRAGETI«

Investicija v vrednosti 536.749,008 EUR je bila potrjena na Občinskem svetu 23. 1. 2014, izvedba del je bila predvidena za zaključek NOVEMBER 2014. Financiranje je bilo načrtovano v deležih: ESRR (regionalni sklad) v višini 234.923,00 EUR, okoljska dajatev za obremenjevanje vode Koper v višini 41.457,00 EUR in MO Koper v višini 287.369 EUR. Dokument Investicijski program je izdelala družba Valpro d.o.o. Postojna, ki je na strani 44 zapisala, da na območju Bragetov deluje 9 mikropodjetij, ki bodo po končani investiciji lahko širile svoje poslovne prostore, ustanovila se bodo lahko nova podjetja in zgradila nove poslovne prostore, kar je brez urejene okoljske infrastrukture nemogoče.

Sprašujem o realizaciji finančnih učinkov:

- ali je projekt zaključek v načrtovanem roku in v načrtovanih finančnih razmerjih in ali je MO Koper pridobila še druge javne vire finansiranja nepovratnih sredstev?
- kakšno je danes stanje ocene prihodkov družbene skupnosti v vzezi s projektom (glej stran 44 navedenega dokumenta), predvideno je bilo, da bosta nastali 2 novi delovni mesti pri obstoječih podjetjih v naselju Brageti do leta 2017, 2 x povečan prihodek na zaposlenega kot višja dodana vrednost in dobiček obstoječih podjetij ter nastanek 2 mikropodjetij z najmanj 25.000,00 EUR letnega prihodka od 2017 dalje ter za 15% večja potrošnja gospodinjstev?

ODGOVOR: Investicija v kanalizacijo Brageti je bila zaključena v letu 2015, v načrtovanih finančnih razmerjih (43% pridobljenih nepovratnih sredstev MGRT-ESRR in 57% sredstev MOK, ki vključuje tudi okoljsko dajatev za obremenjevanje okolja). Investicija je bila zaključena v planiranem obsegu, vrednost zaključene investicije (368.187,40 EUR) pa je bila bistveno nižja od planirane vrednosti (493.163,33), saj so bile pridobljene nižje vrednosti na javnem razpisu. Skladno s sofinancersko pogodbo se spremlja samo kazalce rezultata (število prebivalcev, ki bodo priključeni na kanalizacijski sistem, ki je predmet operacije), kar je bilo tudi realizirano.

9. INVESTICIJSKI PROGRAM ZA PROJEKT »PARKIRIŠČE OB GLAVNI AVTOBUSNI POSTAJI KOPER – PARK & RIDE«

Investicija v vrednosti 757.961,60 EUR je bila potrjena na Občinskem svetu 23. 1. 2014, izvedba del je bila predvidena za zaključek avgusta 2014. Financiranje je bilo načrtovano v deležih: sredstva EU in Ministrstvo za infrastrukturo in prostor v višini 510.340,00 EUR, in MO Koper v višini 247.621,60 EUR. Družba Valpro d.o.o. Postojna je na strani 6 investicijskega programa zapisala, da bo MO Koper z izgradnjo parkirišč zmanjšala promet osebnih motornih vozil najprej v mestu Koper, pozneje pa tudi v zaledju občine. Postavljena so bila tudi kolesa za najem. Cilj investicije je bil vzpostavitev in spodbujanje razvoja učinkovitejšega, potnikom privlačnejšega in hitrejšega integriranega sistema javnega potniškega prometa (z uvedbo enotne vozovnice) v okviru, ki bo pomembno prispeval k spremembi potovalnih navad prebivalcev MOK, kot tudi ostalih obiskovalcev občine in turistov, kar bo vplivalo na zmanjšanje potreb po rabi osebnih vozil, skrajšanje dolžine poti opravljene z osebnimi vozili,zmanjšanje hrupa in emisij CO2, izboljšanje prometne varnosti in zmanjšanje vsakodnevnih prometnih zastojev v mestu Koper. Izgrajeno je bilo 57 parkirnih mest za osebna vozila in 27 za avtodome. Na strani 42 je izdelovalec dokumenta zapisal oceno prihodkov družbene skupnosti v zvezi s projektom in sicer prihranek pri zmanjšanju CO2 540,00 EUR, dodatni prihodki letno 82.500,00 EUR, letno povečanje potrošnje gospodinjstev za 15% ter zmanjšanje porabe fosilnih goriv v Kopru za 13.500,00 EUR letno, vse od leta 2018 dalje. Vsakodnevno ugotavljamo, da parkirišča za osebna vozila samevajo in investicija ni dosegla svojega namena.

Ker se leto 2018 hitro približuje, sprašujem:
- kakšna je zasedenost parkirišč za posamezno leto vse od predaje v uporabo dalje?
- Koliko prihodkov so ustvarila parkirišča in kakšna je realizacija glede na plan?
- ali MO Koper načrtuje analizo vzrokov nezasedenosti parkirišč in načrtuje spremembe v povezavi z mestnim javnim prevozom, ki očitno ni optimalen?

ODGOVOR: Parkirišča, ki so urejena po sistemu „Plačaj in odpelji se“ oz. „Park & Ride (P+R), so v zahtevanem obdobju ustvarila prihodke po spodnji specifikaciji: Leto Prihodki v EUR 2014 836,40; 2015 8.409,10; 2016 7.143,30; Uporaba parkirišč z oznako P+R v ceni 1,00 evro vključuje parkiranje do 23.59 ure v dnevu parkiranja ter dve avtobusni karti za mestni promet.

Mestna občina Koper ne načrtuje spremembe voznih redov mestnega avtobusnega prometa, saj povezave omenjenega parkirišča z mestnim avtobusom ne morejo biti razlog za nezasedenost parkirišč. S postajališča (glavne avtobusne postaje) se ob delovnikih zvrsti preko 100 odhodov ter preko 100 prihodov linij mestnega prometa. Uporabnikom pa je na voljo še vsaj 50 odhodov in 50 prihodov avtobusov s primestne linije Koper-Piran, ki prav tako ustavljajo na postajališčih znotraj mesta Koper. Z namenom povečanja uporabe in prepoznavnosti parkirišč P+R pripravljamo dodatne promocijske aktivnosti in posodobitve obstoječih parkirnih in avtobusnih aplikacij, ki že danes delujejo. Ob tem je treba dodati, da uporaba teh parkirišč, ki so namensko (zaradi doseganja ciljev manjše obremenitve mestnega jedra in prehoda k uporabi okolju prijaznejših javnih prevoznih sredstev) nekoliko oddaljena od mestnega središča, ni še toliko priljubljena zaradi številnih možnosti ugodnega parkiranja bližje mestnemu jedru. Celostna prometna strategija Mestne občine Koper (CPS), ki je bila predstavljena maja letos, med ukrepe za spodbujanje rabe javnih prevoznih sredstev, kot okolju prijaznejšo obliko mobilnosti, predvideva tudi postopno omejevanje prometa v starem mestnem jedru in izboljšanje ponudbe ter priljubljenosti javnega potniškega prometa.

Nekaj več kot 500 že zgrajenih parkirnih mest s parkirnim režimom P+R so dobra podlaga in izhodišče, da začnemo z uresničevanjem CPS, ki pomeni prehod v novo družbo, ki se bo soočila z vedno večjimi pritiski na okolje.

Zavedamo se, da ne gre za enostaven projekt, ki terja tudi nenehna vlaganja v izobraževanje, ozaveščanje in informiranje občanov in drugih uporabnikov glede pomembnosti prehoda v okolju prijaznejše oblike rabe javnega prostora, kar je podlaga za generacijske spremembe v dojemanju sodobne mobilnosti.

10. SODNA PORAVNAVA MO KOPER IN DRUŽBE MONS D.O.O.

Prosim za pojasnitev vsebine sodne poravnave. Zanima me kakšni stroški so nastali MO Koper v zvezi s pravdnim postopkom in kdo jih je plačal ter kdaj.

ODGOVOR: Pravna služba v zvezi z vprašanjem pojasnjuje:

MOK in MONS d.o.o. sta sklenila 5.12.2016 pogodbo o izvensodni poravnavi v notarskem zapisu pri notarki Dragici Papež v Ljubljani. Iz pogodbe o izvensodni poravnavi izhaja:

- da sta stranki sklenili notarski zapis z dne 29.09.2008 o ustanovitvi stavbne pravice s klavzulo izvršljivosti, s katero je MOK družbi MONS ustanovila stavbno pravico zaradi izvedbe projekta Muzejski trg in sicer izgradnje poslovno stanovanjskega kompleksa z garažno hišo. Stavbna pravica ni bila nikoli vpisana v zemljiško knjigo in do realizacije projekta ni prišlo
- da stranki ugotavljata, da nadomestilo za stavbno pravico ni bilo plačano in je MONS 11.2.2013 vložila na Okrožno sodišče tožbo zaradi ugotovitve ničnosti pogodbe in plačila 663.913,26 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
- da je Mestna občina Koper kot upnik vložil zoper MONS več predlogov za izvršbo zaradi izterjave nadomestila za stavbno pravico , ki pa niso bili uspešni zaradi dejstva, da MONS ni imel nobenega premoženja
- da je na zahtevo MOK revizorska družba opravila skrben pregled družbe MONS ter ugotovila, da je družba insolventna, da nima premoženja in ni zmožna poravnati obveznosti do MOK Poleg tega je MOK grozila pravda zaradi ničnosti navedene pogodbe in zaradi plačila visokega denarnega zneska. MONS je v pravdi zahteval odškodnino za opravljene arheološke raziskave , izdelavo projektne dokumentacije ter nastalo poslovno škodo. Glede na navedeno je bilo očitno, da projekt Muzejski trg ne bo izveden in v izogib še daljšim sodnim sporom z nepredvidljivimi zaključki za obe strani, sta stranki spora prišli do zaključka, da je najprimernejša poravnava.

V takšnem položaju sta stranki sporazumno razvezali pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice in odločili da v zvezi s to pogodbo stranki druga do druge nimata nobenega zahtevka več. V posledici tega je MONS umaknil revizijo, katero je vložil na Vrhovno sodišče, se odpovedal vsem drugim ev. sodnim postopkom napram občini, občina pa je ustavila izvršilne postopke. Mons se je s poravnavo tudi strinjal, da je občina posestnik zemljišča.

V pravdnem sporu MOK/MONS so v obdobju 2013-2016 za občino nastali pravdni stroški v višini 9.770,40 EUR, katere je občina plačala Odvetniški družbi Čeferin, ki jo je zastopala v tej zadevi.

 

Search